ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เว็บไซต์ http://www.ra.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พยาธิวิทยาคลินิก)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรคลอบคลุมทุกสาขาวิชาทางด้านพยาธิวิทยาคลินิก เวชศาสตร์ชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการบริหารห้องปฏิบัติการ และงานวิจัยในระดับสากล

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่น ๆ
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 50            หน่วยกิต
แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 24            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 78            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยด้านพยาธิวิทยาคลินิก
- นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาคลินิก

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
รมพธ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สาขาอื่นๆ
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
รพพธ๖๓๒ : สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิกขั้นสูง 2
รมพธ๕๐๖ : การบริหารห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2
รมพธ๖๐๑ : สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิก 2
รมพธ๖๐๒ : การแพทย์แม่นยำและจีโนม 2
รมพธ๖๐๓ : เครื่องมือห้องปฏิบัติการ 1
รมพธ๖๐๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพยาธิวิทยาคลินิก 2
รมพธ๖๐๘ : เคมีคลินิก พิษวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 2
รมพธ๖๐๙ : จุลชีววิทยาคลินิกและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 2
รมพธ๖๑๐ : โลหิตวิทยาพร้อมมูล และเวชศาสตร์บริการโลหิต 2
รมพธ๖๑๑ : ทักษะปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก 1
รมพธ๖๑๓ : ความสัมพันธ์ของผลทางห้องปฏิบัติการกับข้อมูลทางคลินิก 2
รมพธ๖๒๖ : การจัดการข้อมูลทางการแพทย์และการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง 2
รมพธ๖๒๗ : งานวิจัยเชิงนวัตกรรมทางพยาธิวิทยาคลินิกและความคิดผู้ประกอบการ 1
รมพธ๗๙๒ : ความรู้ทางพยาธิวิทยาคลินิกขั้นสูง 1
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
รพพธ๖๓๒ : สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิกขั้นสูง 2
รมพธ๕๐๖ : การบริหารห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2
รมพธ๖๒๖ : การจัดการข้อมูลทางการแพทย์และการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง 2
รมพธ๖๒๗ : งานวิจัยเชิงนวัตกรรมทางพยาธิวิทยาคลินิกและความคิดผู้ประกอบการ 1
รมพธ๗๙๒ : ความรู้ทางพยาธิวิทยาคลินิกขั้นสูง 1
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
รพพธ๖๓๒ : สัมมนาพยาธิวิทยาคลินิกขั้นสูง 2
รมพธ๖๒๖ : การจัดการข้อมูลทางการแพทย์และการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง 2
รมพธ๖๒๗ : งานวิจัยเชิงนวัตกรรมทางพยาธิวิทยาคลินิกและความคิดผู้ประกอบการ 1
รมพธ๗๙๒ : ความรู้ทางพยาธิวิทยาคลินิกขั้นสูง 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   รายวิชาเลือกทั่วไป
รมพธ๖๑๙ : ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 2
   กลุ่มวิชาเคมีคลินิก
รมพธ๖๒๘ : ทักษะปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกขั้นสูง 2
รมพธ๖๖๘ : ความรู้ทางเคมีคลินิกขั้นสูง 2
รมพธ๖๘๗ : การวิเคราะห์และประยุกต์สารชีวภาพบ่งชี้ทางเคมีคลินิก 2
   กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
รมพธ๖๒๐ : หลุมพรางทางจุลชีววิทยาคลินิก 2
รมพธ๖๒๑ : ทักษะปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกขั้นสูง 2
รมพธ๖๙๖ : ความรู้ทางจุลชีววิทยาขั้นสูง 2
   กลุ่มวิชาไวรัสวิทยา
รมพธ๖๒๙ : การออกแบบชุดตรวจระดับโมเลกุล และเทคนิคการตรวจวินิจฉัยขั้นสูงทางไวรัสวิทยา 2
รมพธ๖๓๐ : ทักษะปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาขั้นสูง 2
รมพธ๖๖๙ : ความรู้ทางไวรัสวิทยาขั้นสูง 2
   กลุ่มวิชาโลหิตวิทยา
รมพธ๖๓๓ : ทักษะปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาขั้นสูง 3
รมพธ๖๗๒ : ความรู้ทางโลหิตวิทยาขั้นสูง 3
   กลุ่มวิชาเวชศาสตร์การบริการโลหิต
รมพธ๖๓๔ : ทักษะปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์การบริหารโลหิตและพันธุศาสตร์ภูมิคุ้มกันขั้นสูง 3
รมพธ๗๔๑ : เวชศาสตร์การบริการโลหิตและพันธุศาสตร์ภูมิคุ้มกันขั้นสูง 3
   กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา
รมพธ๖๐๐ : ความรู้ทางภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง 2
รมพธ๖๓๕ : เทคนิคทางภูมิคุ้มกันวินิจฉัยขั้นสูง 2
รมพธ๖๓๖ : ทักษะปฏิบัติขั้นสูงทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา 2
   กลุ่มวิชามนุษย์พันธุศาสตร์
รมพธ๖๓๗ : ทักษะปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ขั้นสูง 2
รมพธ๖๕๑ : ความรู้ทางมะเร็งวิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง 2
รมพธ๖๗๐ : ความรู้ทางมนุษย์พันธุศาสตร์ขั้นสูง 2
   กลุ่มวิชาเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล
รมพธ๖๓๘ : ทักษะปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคลขั้นสูง 2
รมพธ๖๔๐ : การนำเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคลเข้าสู่เวชปฏิบัติ 2
รมพธ๖๗๑ : ความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคลขั้นสูง 2
   กลุ่มวิชาพิษวิทยา
รมพธ๖๔๖ : สัมมนาทางพิษวิทยา 2
รมพธ๖๕๒ : ทักษะปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยาขั้นสูง 2
รมพธ๖๙๑ : ความรู้ทางพิษวิทยาขั้นสูง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
รมพธ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
รมพธ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
รมพธ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่