ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สรีรวิทยาการออกกำลังกาย)

จุดเด่นของหลักสูตร

The programme has been revised recently (June 2012). Please check the curriculum structure and course lists for details. Furthermore, the program has collaborative agreements with many Faculties and Institutes at Mahidol University as well as overseas. Students have the opportunity to do research work at any of these collaborating institutions. The program emphasizes high quality research on responses to exercise and exercise training from the molecular level to the whole body in human and animal.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี           
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท           
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
วทสร๖๖๑ : การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการแนะนำการออกกำลังกาย 3
วทสร๖๖๖ : สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 2
วทสร๖๖๗ : การตอบสนองของระบบหัวใจและระบบหายใจต่อการออกกำลังกายและสภาวะแวดล้อม 2
วทสร๖๖๘ : การตอบสนองทางเมแทบอลิซึมต่อการออกกำลังกายและความเครียดจากสภาวะแวดล้อม 2
วทสร๖๗๐ : ทักษะทางวิชาชีพสำหรับนักสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2
วทสร๖๗๓ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง ๑ 1
วทสร๖๗๔ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง ๒ 1
วทสร๖๗๕ : สรีรวิทยาการออกกำลังกายระดับโมเลกุล 2
วทสร๖๗๖ : สรีรวิทยาของการชราภาพ 2
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
วทสร๖๗๓ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง ๑ 1
วทสร๖๗๔ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง ๒ 1
วทสร๖๗๖ : สรีรวิทยาของการชราภาพ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๓๐ : การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๓๙ : วิธีปฏิบัติการทางสรีรวิทยา 1
วทสร๖๖๓ : การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๑ 3
วทสร๖๖๙ : สรีรวิทยาการออกกำลังกายทางคลินิก 2
วทสร๖๗๑ : แนวทางและวิธีการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทสร๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทสร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. เทพมนัส บุปผาอินทร์   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ดร. จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
 3. ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์
 4. ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สัณหภาส สุดวิลัย
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา วีระชยาภรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร. รัชกฤต ศรีเกื้อ
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ณัฐพล ภาณุพินธุ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิต ภู่ไข่
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr. Ioannis D. Papadimitriou
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา บุญหมื่น
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วิชชุดา แสงสว่าง
 15. อาจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งตรงทรัพย์
 16. อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ เอี่ยมลาภะ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่