ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พยาธิชีววิทยา)

จุดเด่นของหลักสูตร

Graduates from the programme will be well trained researchers qualified to work in the medical research. 5 grants for Ph.D students (contact programme director)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								  
							 แบบ ๑
๑) ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาพยาธิชีววิทยา เภสัชศาสตร์ จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
๒) มีประสบการณ์ในการทำงานหรือวิจัย โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติ หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยระบุชื่อนักศึกษา
เป็นผู้แต่งชื่อแรกหรือชื่อผู้รับผิดชอบหรือหากเป็นชื่อรองก็จะต้องมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน
เท่ากับหรือไม่น้อยกว่าผู้แต่งที่เป็นชื่อแรกอย่างน้อย ๑ เรื่อง ภายใน ๕ ปี 
๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครรับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ ๒
๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ แพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ทันตแพทย
ศาสตรบัณฑิต และเทคนิคการแพทย์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ หรือ
๒) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา เภสัชศาสตร์ จุลชีววิทยา 
ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
๓) ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา และมีความประสงค์ 
จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก สามารถดำเนินการได้ แต่จะต้องศึกษารายวิชาของ
หลักสูตรปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาบังคับใน
โครงสร้างหลักสูตร และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทที่กำลังศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกที่
ประสงค์เข้าศึกษาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 17            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑ นักวิชาการพยาธิชีววิทยาในสถานศึกษา ๒ นักวิจัยทางด้านพยาธิชีววิทยา ๓ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๔ นักวิทยาศาสตร์ ๕ นักวิชาการ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
วทพย๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทพย๕๐๑ : พยาธิวิทยาทั่วไป 2
วทพย๕๐๒ : พยาธิวิทยาระบบ 2
วทพย๖๐๕ : พยาธิชีววิทยาที่จำเป็น 2
วทพย๖๑๐ : พยาธิวิทยาระดับเซลล์ 2
วทพย๖๑๓ : การเวียนศึกษางานวิจัยทางพยาธิชีววิทยา 1
วทพย๖๑๕ : สัมมนาทางพยาธิชีววิทยาขั้นสูง ๒ 1
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทพย๖๑๔ : สัมมนาทางพยาธิชีววิทยาขั้นสูง ๑ 1
วทพย๖๑๕ : สัมมนาทางพยาธิชีววิทยาขั้นสูง ๒ 1
วทพย๖๑๖ : งานวิจัยในปัจจุบันทางพยาธิชีววิทยา 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทพย๖๐๓ : เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาสำหรับงานประจำและงานวิจัย 2
วทพย๖๐๔ : พยาธิวิทยาคลินิค 2
วทพย๖๐๖ : หัวข้อเรื่องที่เลือกสรรทางพยาธิชีววิทยา 2
วทพย๖๐๗ : พยาธิชีววิทยาและกลไกของมะเร็ง 2
วทพย๖๐๘ : พยาธิวิทยาโภชนาการ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
วทพย๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
วทพย๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36