ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน)

จุดเด่นของหลักสูตร

The high quality and excellence of the programme is evidenced by the high number of publications published by staff members in international journals.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 19            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องผ่านการพิจารณาโดยกรรมการหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ 7            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการขั้นสูงในสาขาจุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาหรือในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิจัยขั้นสูง ที่ปรึกษาทางวิชาการขั้นสูง หรือ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทางด้านจุลินทรีย์ และวิทยาภูมิคุ้มกัน ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
บฑคร๕๒๑ : จริยธรรมการวิจัย 1
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทจว๕๑๔ : ภูมิคุ้มกันวิทยา 1
วทจว๕๑๘ : จุลชีววิทยา 3
วทจว๖๐๒ : วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง 3
วทจว๖๐๓ : ปรสิตวิทยาขั้นสูง 3
วทจว๖๐๔ : วิทยาไวรัสขั้นสูง 3
วทจว๖๐๕ : พันธุศาสตร์ของจุลชีพ 3
วทจว๖๒๔ : หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทจว๖๒๕ : สัมมนาทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทจว๖๒๖ : หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ๒ 1
วทจว๖๒๗ : สัมมนาทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ๒ 1
วทจว๖๒๘ : นวัตกรรมการวิจัยทางจุลชีววิทยา/วิทยาภูมิคุ้มกัน 1
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทจว๖๐๒ : วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง 3
วทจว๖๐๓ : ปรสิตวิทยาขั้นสูง 3
วทจว๖๐๔ : วิทยาไวรัสขั้นสูง 3
วทจว๖๐๕ : พันธุศาสตร์ของจุลชีพ 3
วทจว๖๒๘ : นวัตกรรมการวิจัยทางจุลชีววิทยา/วิทยาภูมิคุ้มกัน 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทจว๕๐๑ : เทคนิคก้าวหน้าในงานวิจัยทางจุลชีววิทยา/วิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทจว๕๑๑ : จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3
วทจว๕๑๒ : การวิเคราะห์ลำดับโมเลกุล 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทจว๕๐๑ : เทคนิคก้าวหน้าในงานวิจัยทางจุลชีววิทยา/วิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทจว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทจว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเดช ศิริพัฒนพิพงษ์   (ประธานหลักสูตร)
 2. อาจารย์ ภากร เอี้ยวสกุล
 3. ศาสตราจารย์ พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ
 4. ศาสตราจารย์ ศุขธิดา อุบล
 5. ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
 6. รองศาสตราจารย์ พรพรรณ มาตังคสมบัติ ชูพงษ์
 7. รองศาสตราจารย์ มาริสา พลพวก
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ ไวยครุฑธา
 9. รองศาสตราจารย์ สุรีย์มาศ บัวเทศ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวคนธ์ ภคอัครเลิศกุล
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสรยา จาตุรงคกุล
 12. รองศาสตราจารย์ อรุณี ธิติธัญญานนท์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Fabien Xavier Loison
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเวช อรรจวัฒนวงศ์
 15. อาจารย์ รดีกร อัครวงศาพัฒน์