ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)

จุดเด่นของหลักสูตร

Graduate students in M.Sc. and Ph.D. programmes can select their research topics from a wide variety of ongoing research both in the Department of Anatomy and in the Center of Excellence. Market demand for graduates from our programs is still high, especially in government and private universities. Graduates will be trained to be a professional in teaching and research skills.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Specialist in Anatomy and Structural Biology in educational institutions 2. Researcher or scientist in Anatomy and Structural Biology and related biomedical fields in public and private research institutes 3. Knowledge transfer specialist or consultant in Anatomy and Structural Biology in government or related private companies

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วทกว๕๐๑ : พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ 1
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทกว๕๑๑ : โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ 3
วทกว๕๑๒ : ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2
วทกว๕๑๓ : โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ 3
วทกว๕๑๔ : สาระสำคัญทางประสาทกายวิภาคศาสตร์เชิงโครงสร้างและหน้าที่ 3
วทกว๕๑๕ : วิทยาเอ็มบริโอมนุษย์ 1
วทกว๕๒๔ : เทคนิคการวิจัยเชิงทดลองทางกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง 2
วทกว๕๒๕ : การออกแบบและระเบียบวิธีการวิจัย 1
วทกว๖๑๓ : สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 1
วทกว๖๑๔ : สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 1
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทกว๖๐๗ : ชีววิทยาโครงสร้างและจุลทรรศน์ขั้นสูง 2
วทกว๖๒๐ : หัวข้อคัดสรรทางประสาทวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์ 1
วทกว๖๒๖ : การสร้างภาพกายวิภาคศาสตร์สมัยใหม่ 1
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๓๕ : การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทกว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ดร. กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ไกร มีมล
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ชัยธีระยานนท์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. ยสวันต์ ตินิกุล
 8. รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี ธนบุญสมบัติ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรกต สร้อยระย้า
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร จงกมลวิวัฒน์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพงศ์ เครื่องคำ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ ศุภมั่งมี
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนสิชา สมฤทธิ์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐเมธี เครือภูงา
 16. อาจารย์ ดร. เพชรัตน์ พานทอง

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่