ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ในโรงเรียนแพทย์ สถาบันการแพทย์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ในโรงเรียนแพทย์ สถาบันการแพทย์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ในโรงเรียนแพทย์ สถาบันการศึกษา ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรคร๕๐๓ : ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวการแพทย์ 2
ศรอธ๗๐๑ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทางคลินิก 3
ศรอธ๗๐๒ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ขั้นสูง 3
ศรอธ๗๐๓ : สัมมนาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 1
ศรอธ๗๐๔ : ศัลยศาสตร์การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ 3
ศรอธ๗๐๕ : ออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยและโรคกระดูกเมตาบอลิก 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรคร๕๐๓ : ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวการแพทย์ 2
ศรอธ๗๐๑ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทางคลินิก 3
ศรอธ๗๐๒ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ขั้นสูง 3
ศรอธ๗๐๓ : สัมมนาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รมรค๖๑๑ : วิทยาการระบาดคลินิกและเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน 3
รมรค๖๒๒ : รูปแบบการศึกษาและการวัดทางวิทยาการระบาดคลินิก 3
วกกฬ๖๒๑ : ชีวกลศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการกีฬาและการออกกำลังกาย 2
วกกฬ๖๒๒ : สรีรวิทยาขั้นสูงสำหรับการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย 2
วกกฬ๖๒๓ : เวชศาสตร์การกีฬาขั้นสูง 2
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วศชพ๖๐๕ : การสร้างภาพทางการแพทย์ 3
วศชพ๖๐๖ : วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
วศชพ๖๖๐ : ศัลยศาสตร์บูรณาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3
ศรกว๖๑๓ : ชีวกลศาสตร์ 1
ศรกอ๕๐๗ : สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 3
ศรกอ๕๔๔ : ชีวกลศาสตร์และการวัดผลขั้นสูง 3
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
ศรชช๕๐๕ : เทคนิคห้องปฏิบัติการ 2
ศรวภ๖๑๕ : ชีวเคมีระดับโมเลกุลของมะเร็ง 2
ศรวภ๖๑๖ : วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิด 3
ศรวภ๖๑๘ : เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 3
ศรอธ๗๐๖ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพในผู้ใหญ่ 2
ศรอธ๗๐๗ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า 2
ศรอธ๗๐๘ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก 2
ศรอธ๗๐๙ : เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ 2
ศรอธ๗๑๐ : เวชศาสตร์การกีฬา 2
ศรอธ๗๑๑ : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ 2
ศรอธ๗๑๒ : การผ่าตัดทางกระดูกสันหลัง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรอธ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรอธ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
 3. ศาสตราจารย์คลินิก เรืออากาศเอก นพ. ชลเวช ชวศิริ
 4. ศาสตราจารย์ นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล
 5. ศาสตราจารย์ นพ. กีรติ เจริญชลวานิช
 6. ศาสตราจารย์ นพ. อาศิส อุนนะนันทน์
 7. รองศาสตราจารย์ นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
 8. รองศาสตราจารย์ นพ. จตุพร โชติกวณิชย์
 9. รองศาสตราจารย์ นพ. จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์
 10. รองศาสตราจารย์ นพ. ดิเรก ตันติเกตุ
 11. รองศาสตราจารย์ นพ. ทศ หาญรุ่งโรจน์
 12. รองศาสตราจารย์ นพ. บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์
 13. รองศาสตราจารย์ นพ. ปัญญา ลักษณะพฤกษา
 14. รองศาสตราจารย์ นพ. พิสิฏฐ์ เลิศวานิช
 15. รองศาสตราจารย์ พญ. พีระจิตร เอี่ยมโสภณา
 16. รองศาสตราจารย์ นพ. ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ
 17. รองศาสตราจารย์ นพ. รุ่งศักดิ์ ลิ่มทองแท่ง
 18. รองศาสตราจารย์ นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 19. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. วีระศักดิ์ สุทธิพรพลางกูร
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ. ยุวรัตน์ มณฑีรรัตน์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่