ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ https://www2.si.mahidol.ac.th/en/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

จุดเด่นของหลักสูตร

(1) Focus on teaching and learning, research, assessment, curriculum, and leadership and faculty development in health science education Academic staffs are experts in medical education, psychology, simulations, quantitative research, qualitative research, mix-methods research, and educational technology (2) Flexible program: face to face, synchronous learning, asynchronous learning with learning management system

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Health science educators 2. Health science education administrators 3. Health science education managers 4. Educational researchers 5. Curriculum developers

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรวส๕๐๑ : หลักการวิจัยทางการศึกษา 2
ศรวส๕๐๒ : จิตวิทยาการเรียนรู้ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๐๓ : การวัดและประเมินการเรียนรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๐๔ : การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๐๕ : เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา 2
ศรวส๕๐๖ : ทฤษฎีการเรียนรู้ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๐๗ : การวัดและประเมินการเรียนรู้ที่ซับซ้อนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๐๘ : การประเมินหลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๐๙ : การพัฒนาอาจารย์และภาวะผู้นำทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๑๐ : สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรกส๕๑๒ : รากฐานของการศึกษาทางการแพทย์ผ่านสถานการณ์จำลอง 1
ศรกส๕๑๖ : การศึกษาเชิงดิจิทัล 2
ศรวส๕๑๑ : การพัฒนาข้อสอบและจัดสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๑๓ : การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๑๔ : นวัตกรรมทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๑๕ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณของข้อมูลทางการศึกษา 2
ศรวส๕๑๗ : ทักษะการสื่อสารพื้นฐานสำหรับนักการศึกษา 2
ศรวส๕๑๘ : จิตวิทยาประยุกต์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรวส๕๑๙ : วิธีการสอนทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรวส๕๒๐ : การเรียนรู้เชิงการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรวส๕๒๑ : จิตวิญญาณความเป็นครู 1
ศรวส๕๒๒ : การศึกษาอิสระ 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรวส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรวส๕๐๑ : หลักการวิจัยทางการศึกษา 2
ศรวส๕๐๒ : จิตวิทยาการเรียนรู้ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๐๓ : การวัดและประเมินการเรียนรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๐๔ : การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๐๕ : เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา 2
ศรวส๕๐๖ : ทฤษฎีการเรียนรู้ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๐๗ : การวัดและประเมินการเรียนรู้ที่ซับซ้อนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๐๘ : การประเมินหลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๐๙ : การพัฒนาอาจารย์และภาวะผู้นำทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๑๐ : สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรกส๕๑๒ : รากฐานของการศึกษาทางการแพทย์ผ่านสถานการณ์จำลอง 1
ศรกส๕๑๖ : การศึกษาเชิงดิจิทัล 2
ศรวส๕๑๑ : การพัฒนาข้อสอบและจัดสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๑๓ : การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๑๔ : นวัตกรรมทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรวส๕๑๕ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณของข้อมูลทางการศึกษา 2
ศรวส๕๑๗ : ทักษะการสื่อสารพื้นฐานสำหรับนักการศึกษา 2
ศรวส๕๑๘ : จิตวิทยาประยุกต์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรวส๕๑๙ : วิธีการสอนทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรวส๕๒๐ : การเรียนรู้เชิงการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
ศรวส๕๒๑ : จิตวิญญาณความเป็นครู 1
ศรวส๕๒๒ : การศึกษาอิสระ 1
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ศรวส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6