ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การแพทย์)

จุดเด่นของหลักสูตร

The structure of this program has 5 components. Each applicant requires 24 credits from the following components. (I) Clinical core Subjects 7 Credits (II) Clinical Statistics and Biomedical Informatics 4 Credits (III) Cancer Professional Training Subjects 5 Credits (IV) Research core subjects 8 Credits and another 48 credits from the following component (V) Experiments and Thesis Writing 48 Credits * This program is a joint program collaborating between Mahidol University and Tokyo Medical and Dental University, Japan

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 7            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 17            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Specialist doctor in medical science 2. Medical Sciences Researcher

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
   Component I Clinical core Subjects
๔๘๐๑ : วิชาแกนทางคลินิก ๑ 2
๔๘๐๓ : วิชาแกนทางคลินิก ๒ 5
ศรวพ๖๐๑ : วิชาแกนทางคลินิก ๑ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   Component II Clinical Statistics and Biomedical informatics
๔๘๑๐ : เวชศาสตร์ชุมชนทั่วไปในการป้องกันโรค 2
๔๘๑๑ : ระบาดวิทยา 2
๔๘๑๒ : ชีวสถิติทางคลินิกและสถิติทางพันธุกรรม 2
ศรศส๖๒๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางชีวการแพทย์ 2
ศรศส๖๒๑ : ชีวสถิติสำหรับชีวการแพทย์ 2
   Component III Cancer Professional Training Subjects
: 0
๔๘๒๐ : ชีววิทยา พยาธิวิทยา และกายวิภาคทั่วไปของมะเร็ง 1
๔๘๒๑ : การรักษามะเร็งด้วยการส่องกล้อง ๑ 1
๔๘๒๒ : การรักษามะเร็งด้วยการส่องกล้อง ๒ 1
๔๘๒๓ : มะเร็งจำเพาะต่ออวัยวะ 1
๔๘๒๔ : มะเร็งในเด็กและมะเร็งชนิดหายาก 1
๔๘๒๕ : มะเร็งวิทยาทางคลินิกขั้นสูง 1
๔๘๒๖ : พันธุศาสตร์มะเร็งและการแพทย์แม่นยำ 1
๔๘๒๗ : ภาพรวมการรักษาแบบประคับประคอง 1
ศรศส๖๐๑ : ชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันมะเร็งประยุกต์ 1
ศรศส๖๐๒ : เซลล์ต้นกำเนิดสำหรับผู้ป่วยทางศัลยกรรม 1
ศรศส๖๐๓ : การส่องกล้องผ่าตัดขั้นพื้นฐาน 1
ศรศส๖๐๗ : การส่องกล้องมะเร็งทางเดินอาหารสหสาขาขั้นสูง 1
ศรศส๖๐๘ : การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด 1
ศรศส๖๐๙ : การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางยูโรวิทยา 1
ศรศส๖๑๖ : การถ่ายภาพมะเร็ง 1
ศรศส๖๑๙ : ห้องปฎิบัติการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 1
   Component IV Research core subjects (Surgery)
๔๘๔๐ : ศัลยศาสตร์เฉพาะทาง 4
๔๘๔๑ : ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหาร 4
๔๘๔๒ : ศัลยศาสตร์ตับท่อน้ำดีและตับอ่อน 4
๔๘๔๓ : ศัลยศาสตร์ศรีษะและคอ 4
๔๘๔๔ : ยูโรวิทยา 4
ศรศส๖๑๐ : ศัลยศาสตร์มะเร็งทางเดินอาหารส่วนบน 4
ศรศส๖๑๑ : ศัลยศาสตร์มะเร็งทางเดินอาหารส่วนล่าง 4
ศรศส๖๑๒ : ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี 4
ศรศส๖๑๓ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 4
ศรศส๖๑๔ : ยูโรวิทยา 4
ศรศส๖๑๕ : แนวทางสหสาขาต่อโรคทางศัลยศาสตร์ศีรษะ คอและเต้านม 4
   Component IV Research core subjects (Biomedical sciences related to Surgery)
๔๘๖๑ : การควบคุมเซลล์ต้นกำเนิด 4
๔๘๖๒ : กายวิภาคคลินิก 4
๔๘๖๓ : ชีววิทยาเชิงพัฒนาการและฟื้นฟูสภาวะ 4
๔๘๖๔ : ชีวกลศาสตร์ 4
๔๘๖๕ : มะเร็งวิทยาคลินิก 4
ศรศส๖๑๗ : หลักการทางเภสัชวิทยาเชิงระบบ 4
ศรศส๖๑๘ : วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิด 4
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   Component V Experiments and Thesis Writing
๔๘๗๐ : การทดลองและการเขียนวิทยานิพนธ์ (TMDU) 24
ศรศส๗๙๙ : การทดลองและการเขียนวิทยานิพนธ์ (MU) 24

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ อัฐพร ตระการสง่า
 3. รองศาสตราจารย์ ปรัญญา สากิยลักษณ์
 4. รองศาสตราจารย์ ประเวชย์ มหาวิทิตวงศ์
 5. อาจารย์ จิรวัฒน์ สว่างศรี
 6. อาจารย์ ประดิษฐ์ รัชตามุขยนันท์
 7. อาจารย์ วราภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค
 8. ศาสตราจารย์ เคอิโกะ นาคามูระ
 9. ศาสตราจารย์ เคนจิ คาวาชิมะ
 10. ศาสตราจารย์ มาซาฮิโกะ มิอุระ
 11. รองศาสตราจารย์ วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์
 12. รองศาสตราจารย์ ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร
 13. ศาสตราจารย์ ฮิโรชิ นิชินะ
 14. ศาสตราจารย์ ฮิโรยูกิ อูเอทากะ
 15. ศาสตราจารย์ เคอิจิ อากิตะ
 16. ศาสตราจารย์ มิโนรุ ทานาเบะ
 17. ศาสตราจารย์ ซาโตชิ มิยาเงะ
 18. ศาสตราจารย์ ชินจิ ทานากะ
 19. ศาสตราจารย์ ทาเคโอะ ฟูจิวาระ
 20. ศาสตราจารย์ เทตสึยะ ทากะ
 21. ศาสตราจารย์ ยูสุเกะ คินุกาสะ
 22. ศาสตราจารย์ พรพรหม เมืองแมน
 23. ศาสตราจารย์ ธวัชชัย อัครวิพุธ
 24. รองศาสตราจารย์ อัษฎา เมธเศรษฐ
 25. รองศาสตราจารย์ เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
 26. รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์
 27. รองศาสตราจารย์ สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์
 28. รองศาสตราจารย์ เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ
 29. รองศาสตราจารย์ จงดี อาวเจนพงษ์
 30. รองศาสตราจารย์ ชุมพล ว่องวานิช
 31. รองศาสตราจารย์ สิทธิพร ศรีนวลนัด
 32. รองศาสตราจารย์ สุนัย ลีวันแสงทอง
 33. รองศาสตราจารย์ ถาวร ทรัพย์ทวีสิน
 34. รองศาสตราจารย์ ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
 35. รองศาสตราจารย์ วรมินทร์ เหรียญสุวรรณ
 36. รองศาสตราจารย์ วรวงศ์ ศลิษฏ์อรรถกร
 37. อาจารย์ ชุติวิชัย โตวิกกัย