ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http:www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท*
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
*แบบ ๑.๑ นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการ Joint Degree Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยกลาสโกว์
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวเวชศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรชว๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรชว๕๐๓ : ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ 3
ศรชว๕๐๔ : สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 1
ศรชว๕๑๑ : เทคนิคชีววิทยาระดับโมเลกุลทางชีวเวชศาสตร์ 3
ศรชว๕๑๒ : การแพทย์แม่นยำ 2
ศรชว๕๑๓ : ปริวรรตเวชศาสตร์ 2
ศรชว๕๑๔ : เวชศาสตร์การเจริญทดแทน 2
ศรชว๕๑๕ : ชีวเวชศาสตร์ 2
ศรสว๕๐๓ : ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรชว๕๐๔ : สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ 1
ศรชว๕๑๒ : การแพทย์แม่นยำ 2
ศรชว๕๑๓ : ปริวรรตเวชศาสตร์ 2
ศรชว๕๑๔ : เวชศาสตร์การเจริญทดแทน 2
ศรชว๕๑๕ : ชีวเวชศาสตร์ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรกว๖๑๑ : พันธุศาสตร์มนุษย์ขั้นสูง 2
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
ศรภส๕๐๖ : เภสัชวิทยาการแพทย์ ๑ 3
ศรภส๕๐๗ : เภสัชวิทยาการแพทย์ ๒ 3
ศรภส๕๐๘ : หลักการทางเภสัชวิทยาเชิงระบบ 3
ศรภส๕๐๙ : เทคนิคการคำนวณทางเภสัชวิทยาเชิงระบบ 3
ศรภส๖๐๓ : การพัฒนายาใหม่ ๑ 3
ศรวภ๕๐๑ : วิทยาภูมิคุ้มกัน 2
ศรวภ๖๑๖ : วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิด 3
ศรวภ๖๑๗ : โฟลไซโตเมทรีขั้นสูง 2
ศรสว๕๐๖ : การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาพันธุศาสตร์ของโรคมนุษย์ 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรภส๕๐๖ : เภสัชวิทยาการแพทย์ ๑ 3
ศรภส๕๐๗ : เภสัชวิทยาการแพทย์ ๒ 3
ศรภส๕๐๘ : หลักการทางเภสัชวิทยาเชิงระบบ 3
ศรภส๕๐๙ : เทคนิคการคำนวณทางเภสัชวิทยาเชิงระบบ 3
ศรภส๖๐๓ : การพัฒนายาใหม่ ๑ 3
ศรวภ๖๑๖ : วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิด 3
ศรสว๕๐๖ : การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาพันธุศาสตร์ของโรคมนุษย์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรชว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรชว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส
 3. ศาสตราจารย์ ดร.พญ. ชนิตรา ธุวจิตต์
 4. ศาสตราจารย์ ดร.พญ. อุไรวรรณ พานิช
 5. ศาสตราจารย์ นพ. ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา
 6. ศาสตราจารย์ ดร. George S.Baillie
 7. ศาสตราจารย์ ดร. James Brewer
 8. ศาสตราจารย์ ดร. Neil J.Bulleid
 9. ศาสตราจารย์ ดร. Paul Garside
 10. ศาสตราจารย์ ดร. Joanne Edwards
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. นราวุฒิ ภาคาพรต
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ปณภัฏ เอื้อวิทยา
 13. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษม กุลแก้ว
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย
 15. รองศาสตราจารย์ ดร. วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน
 16. รองศาสตราจารย์ ดร. เมธิจิต วัฒนพานิช
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. นรวรรธน์ พวงวรินทร์
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ
 19. รองศาสตราจารย์ ดร. นิทัศน์ สุขรุ่ง
 20. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์
 21. รองศาสตราจารย์ พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์
 22. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. สุวัฒณี คุปติวุฒิ
 23. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ปีติ ธุวจิตต์
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พรพจน์ เปรมโยธิน
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ภูมิ สุขธิติพัฒน์
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. วิชิต สุธรรมารักษ์
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาพร ธรรมธาราณา
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุทิตา จุลกิ่ง
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัญวรรณ รุ่งโรจน์
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒน์ สุริยผล
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพลนาท สัมปัตตะวนิช
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์
 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. เฉลิมชัย มิตรพันธ์
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
 35. อาจารย์ ดร.นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์
 36. อาจารย์ ดร. Helen Wheadon
 37. อาจารย์ ดร. วรรณา ทองนพคุณ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่