ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต 

ข้อมูลหลักสูตร

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและวิชาการทางการแพทย์แผนไทย 2. วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือที่ปรึกษา ในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรพท๗๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
ศรพท๗๐๘ : การบูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์กับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๖๖ : การสืบค้นความรู้การแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๖๘ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์เฉพาะด้าน 3
ศรพท๗๗๑ : เวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยเฉพาะด้าน 3
ศรพท๗๗๒ : หัตถการและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำวิจัยด้านแพทย์แผนไทยเฉพาะด้าน 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรพท๗๖๘ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์เฉพาะด้าน 3
ศรพท๗๗๑ : เวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยเฉพาะด้าน 3
ศรพท๗๗๒ : หัตถการและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำวิจัยด้านแพทย์แผนไทยเฉพาะด้าน 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรพท๗๐๑ : มนุษย์ สุขภาพ และความเจ็บป่วย 3
ศรพท๗๐๗ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ศรพท๗๐๙ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์เฉพาะด้าน 3
ศรพท๗๑๓ : สัมมนาทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๑๔ : มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและยาสมุนไพร 3
ศรพท๗๓๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๔๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๕๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๖๗ : สาธกเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๘๑ : ปัญหาเฉพาะทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3
ศรพท๗๘๒ : ชีวสารสนเทศสำหรับการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรพท๗๐๙ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์เฉพาะด้าน 3
ศรพท๗๘๒ : ชีวสารสนเทศสำหรับการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๘๓ : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๘๔ : การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับแพทย์แผนไทย 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรพท๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรพท๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล