ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(แพทยศาสตร์)

วิชาเอก

 • วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
 • วิชาเอกจักษุวิทยา
 • วิชาเอกประสาทวิทยา
 • วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
 • วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จบแพทย์จากต่างประเทศ ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้านขั้นต้นในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ จักษุวิทยา ประสาทวิทยา วิสัญญีวิทยา ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และเวชศาสตร์การหายใจขณะหลับ ทำให้นักศึกษามีทักษะ และความสามารถใกล้เคียงกับแพทย์ประจำบ้านขั้นต้นสาขาดังกล่าว

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 4            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต
  แผน ข
  หมวดวิชาแกน 4            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - ๑ นักวิชาการทางการแพทย์ ด้าน ๑) กุมารเวชศาสตร์ ๒) จักษุวิทยา ๓) ประสาทวิทยา ๔) วิสัญญีวิทย ๕) โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  - ๒ นักวิจัยด้าน ๑) กุมารเวชศาสตร์ ๒) จักษุวิทยา ๓) ประสาทวิทยา ๔) วิสัญญีวิทยา ๕) โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ศรคร๕๐๔ : การสื่อสารและสารสนเทศทางชีวการแพทย์ 1
  ศรคร๕๐๕ : สถิติสำหรับชีวการแพทย์ 2
  ศรคร๕๐๗ : ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
  ศรกม๖๑๑ : ความรู้พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป 3
  ศรกม๖๑๒ : กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤต 3
  ศรกม๖๑๓ : กุมารเวชศาสตร์ทั่วไปสำหรับผู้ป่วยใน 3
  ศรกม๖๑๔ : กุมารเวชศาสตร์ทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก 3
  ศรกม๖๑๕ : กุมารเวชศาสตร์เฉพาะโรค 3
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  ศรจษ๖๒๒ : โรคของเบ้าตา เปลือกตา และผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบ 2
  ศรจษ๖๒๓ : จักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา 2
  ศรจษ๖๒๖ : สัมมนาทางวิชาการจักษุวิทยา 1
  ศรจษ๖๒๗ : หลักการพื้นฐานทางจักษุวิทยา 2
  ศรจษ๖๒๘ : ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางคลินิคพื้นฐานและภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 2
  ศรจษ๖๒๙ : ความรู้พื้นฐานและความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับโรคต้อหิน 2
  ศรจษ๖๓๐ : โรคของกระจกตา โรคภายนอกดวงตา เลนส์ และสายตาผิดปกติ 2
  ศรจษ๖๓๑ : โรคของวุ้นตา จอตา และประสาทจักษุวิทยา 2
     วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
  ศรวส๕๓๑ : ความรู้พื้นฐานในการให้ยาระงับความรู้สึก 2
  ศรวส๕๓๒ : การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดศีรษะ คอ เต้านม และทางเดินปัสสาวะ 1
  ศรวส๕๖๐ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร 2
  ศรวส๕๖๑ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยทางสูตินรีเวช 2
  ศรวส๕๖๒ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อ 2
  ศรวส๕๖๓ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงสำหรับการผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร 2
  ศรวส๕๖๔ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยทางสูตินรีเวช 2
  ศรวส๕๖๕ : การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อขั้นสูง 2
     วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  ศรสน๖๔๑ : หลักการพื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๖๔๒ : ความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับเวชศาสตร์การนอนหลับ 2
  ศรสน๖๔๓ : ภาวะฉุกเฉินทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๖๔๔ : สัมมนาวิชาการทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 1
  ศรสน๖๖๓ : ความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ 2
  ศรสน๖๗๒ : โสตและประสาทวิทยา 2
  ศรสน๖๘๒ : โรคของศีรษะ ลำคอและการผ่าตัด 2
  ศรสน๖๙๒ : โรคหู คอ จมูก สำหรับผู้ป่วยเด็ก 2
     วิชาเอกประสาทวิทยา
  ศรปส๕๐๑ : ประสาทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐาน 4
  ศรปส๕๐๒ : โรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย 4
  ศรปส๕๐๓ : โรคทางระบบประสาทอื่นๆ 4
  ศรปส๕๐๔ : คลินิคโรคทางประสาทวิทยาทั่วไป 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
  ศรกม๖๒๑ : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 2
  ศรกม๖๒๒ : กุมารเวชศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด 2
  ศรกม๖๒๓ : กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งวิทยา 2
  ศรกม๖๒๔ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา 2
  ศรกม๖๒๕ : ทารกแรกเกิด 2
  ศรกม๖๒๖ : กุมารเวชศาสตร์โรคไต 2
  ศรกม๖๒๘ : กุมารพันธุศาสตร์ 2
  ศรกม๖๒๙ : กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ 2
  ศรกม๖๓๑ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ 2
  ศรกม๖๓๒ : กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา 2
  ศรกม๖๓๓ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 2
  ศรกม๖๓๔ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทวิทยา 2
  ศรกม๖๓๕ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 2
  ศรกม๖๓๖ : กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูห์มาติสซึม 2
  ศรกม๖๓๗ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 2
  ศรกม๖๓๘ : กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม 2
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  ศรจษ๖๖๑ : การใช้เครื่องมือตรวจพิเศษทางจักษุ 2
  ศรจษ๖๖๓ : คลินิคสายตาเลือนรางและการฟื้นฟู 2
  ศรจษ๖๖๔ : คลินิควัดสายตา 2
  ศรจษ๖๖๕ : คลินิคโรคตาเหล่ 2
  ศรจษ๖๖๖ : จักษุพยาธิวิทยา 2
  ศรจษ๖๖๗ : สรีรวิทยาเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าของตา 2
  ศรจษ๖๖๘ : เสวนาตาอักเสบ 2
  ศรจษ๖๖๙ : คลินิกภาพวินิจฉัยและหลอดเลือดของจอตา 2
  ศรจษ๖๗๐ : คลินิกกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ 2
  ศรจษ๖๗๑ : คลินิคตาเทียม 2
     วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
  ศรวส๕๓๙ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดระบบประสาท 2
  ศรวส๕๔๑ : การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กขั้นพื้นฐาน 2
  ศรวส๕๔๒ : การระงับปวดเฉียบพลัน 2
  ศรวส๕๔๓ : การรักษาอาการปวดเรื้อรัง 2
  ศรวส๕๔๔ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก 2
  ศรวส๕๔๕ : วิสัญญีเชิงปฏิบัติแบบผสมผสาน 2
  ศรวส๕๔๖ : การดูแลผู้ป่วยวิกฤตขั้นพื้นฐาน 2
     วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  ศรสน๕๖๓ : โรคภูมิแพ้ 1
  ศรสน๕๖๔ : นาสิกวิทยา 1
  ศรสน๖๕๑ : หลักการดูแลผู้ป่วยนอกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๖๕๒ : หลักการดูแลผู้ป่วยในทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๖๕๕ : ความผิดปกติของการรับกลิ่นและรส 1
  ศรสน๖๗๓ : โรคของหูและการทรงตัว 1
  ศรสน๖๘๓ : การส่องกล้องบริเวณหลอดลม และหลอดอาหาร 1
  ศรสน๖๘๔ : หลักการของความผิดปกติของเสียงและการแก้ไขฟื้นฟูการพูด 2
  ศรสน๖๘๕ : ภาวะการกลืนผิดปกติ 2
  ศรสน๖๘๖ : การดูแลผู้ป่วยหู คอ จมูก ในห้องผ่าตัด 2
     วิชาเอกประสาทวิทยา
  ศรกม๖๓๔ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทวิทยา 2
  ศรปส๖๐๑ : การตรวจระบบประสาทด้วยคลื่นเสียง 2
  ศรปส๖๐๒ : การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 2
  ศรปส๖๐๓ : การตรวจการนอนหลับ 2
  ศรปส๖๐๔ : การตรวจทางห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกันระบบประสาท 2
  ศรปส๖๐๖ : โรคหลอดเลือดสมอง 1
  ศรปส๖๐๗ : โรคสมองเสื่อม 1
  ศรปส๖๐๘ : โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ 1
  ศรปส๖๐๙ : โรคลมชัก 1
  ศรปส๖๑๐ : โรคกล้ามเนื้อ เส้นประสาทและมัยอัสทีเนีย 1
  ศรปส๖๑๑ : โรคปลอกประสาทส่วนกลางเสื่อมแข็ง 1
  ศรปส๖๑๒ : โรคเนื้องอกสมอง 1
  ศรปส๖๑๓ : การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า 2
  ศรสน๖๗๒ : โสตและประสาทวิทยา 2
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  ศรกม๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
  ศรจษ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
  ศรปส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
  ศรวส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
  ศรสน๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  แผน ข

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ศรคร๕๐๔ : การสื่อสารและสารสนเทศทางชีวการแพทย์ 1
  ศรคร๕๐๕ : สถิติสำหรับชีวการแพทย์ 2
  ศรคร๕๐๗ : ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
  ศรกม๖๑๑ : ความรู้พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป 3
  ศรกม๖๑๒ : กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤต 3
  ศรกม๖๑๓ : กุมารเวชศาสตร์ทั่วไปสำหรับผู้ป่วยใน 3
  ศรกม๖๑๔ : กุมารเวชศาสตร์ทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก 3
  ศรกม๖๑๕ : กุมารเวชศาสตร์เฉพาะโรค 3
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  ศรจษ๖๒๒ : โรคของเบ้าตา เปลือกตา และผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบ 2
  ศรจษ๖๒๓ : จักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา 2
  ศรจษ๖๒๖ : สัมมนาทางวิชาการจักษุวิทยา 1
  ศรจษ๖๒๗ : หลักการพื้นฐานทางจักษุวิทยา 2
  ศรจษ๖๒๘ : ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางคลินิคพื้นฐานและภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 2
  ศรจษ๖๒๙ : ความรู้พื้นฐานและความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับโรคต้อหิน 2
  ศรจษ๖๓๐ : โรคของกระจกตา โรคภายนอกดวงตา เลนส์ และสายตาผิดปกติ 2
  ศรจษ๖๓๑ : โรคของวุ้นตา จอตา และประสาทจักษุวิทยา 2
     วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
  ศรวส๕๓๑ : ความรู้พื้นฐานในการให้ยาระงับความรู้สึก 2
  ศรวส๕๓๒ : การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดศีรษะ คอ เต้านม และทางเดินปัสสาวะ 1
  ศรวส๕๖๐ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร 2
  ศรวส๕๖๑ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยทางสูตินรีเวช 2
  ศรวส๕๖๒ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อ 2
  ศรวส๕๖๓ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงสำหรับการผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร 2
  ศรวส๕๖๔ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยทางสูตินรีเวช 2
  ศรวส๕๖๕ : การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อขั้นสูง 2
     วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  ศรสน๖๔๑ : หลักการพื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๖๔๒ : ความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับเวชศาสตร์การนอนหลับ 2
  ศรสน๖๔๓ : ภาวะฉุกเฉินทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๖๔๔ : สัมมนาวิชาการทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 1
  ศรสน๖๖๓ : ความรู้ทางคลินิกเกี่ยวกับนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ 2
  ศรสน๖๗๒ : โสตและประสาทวิทยา 2
  ศรสน๖๘๒ : โรคของศีรษะ ลำคอและการผ่าตัด 2
  ศรสน๖๙๒ : โรคหู คอ จมูก สำหรับผู้ป่วยเด็ก 2
     วิชาเอกประสาทวิทยา
  ศรปส๕๐๑ : ประสาทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐาน 4
  ศรปส๕๐๒ : โรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย 4
  ศรปส๕๐๓ : โรคทางระบบประสาทอื่นๆ 4
  ศรปส๕๐๔ : คลินิคโรคทางประสาทวิทยาทั่วไป 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
  ศรกม๖๒๑ : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 2
  ศรกม๖๒๒ : กุมารเวชศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด 2
  ศรกม๖๒๓ : กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งวิทยา 2
  ศรกม๖๒๔ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา 2
  ศรกม๖๒๕ : ทารกแรกเกิด 2
  ศรกม๖๒๖ : กุมารเวชศาสตร์โรคไต 2
  ศรกม๖๒๘ : กุมารพันธุศาสตร์ 2
  ศรกม๖๒๙ : กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ 2
  ศรกม๖๓๑ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ 2
  ศรกม๖๓๒ : กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา 2
  ศรกม๖๓๓ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 2
  ศรกม๖๓๔ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทวิทยา 2
  ศรกม๖๓๕ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 2
  ศรกม๖๓๖ : กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูห์มาติสซึม 2
  ศรกม๖๓๗ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 2
  ศรกม๖๓๘ : กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม 2
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  ศรจษ๖๖๑ : การใช้เครื่องมือตรวจพิเศษทางจักษุ 2
  ศรจษ๖๖๓ : คลินิคสายตาเลือนรางและการฟื้นฟู 2
  ศรจษ๖๖๔ : คลินิควัดสายตา 2
  ศรจษ๖๖๕ : คลินิคโรคตาเหล่ 2
  ศรจษ๖๖๖ : จักษุพยาธิวิทยา 2
  ศรจษ๖๖๗ : สรีรวิทยาเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าของตา 2
  ศรจษ๖๖๘ : เสวนาตาอักเสบ 2
  ศรจษ๖๖๙ : คลินิกภาพวินิจฉัยและหลอดเลือดของจอตา 2
  ศรจษ๖๗๐ : คลินิกกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ 2
  ศรจษ๖๗๑ : คลินิคตาเทียม 2
     วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
  ศรวส๕๓๙ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดระบบประสาท 2
  ศรวส๕๔๑ : การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็กขั้นพื้นฐาน 2
  ศรวส๕๔๒ : การระงับปวดเฉียบพลัน 2
  ศรวส๕๔๓ : การรักษาอาการปวดเรื้อรัง 2
  ศรวส๕๔๔ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก 2
  ศรวส๕๔๕ : วิสัญญีเชิงปฏิบัติแบบผสมผสาน 2
  ศรวส๕๔๖ : การดูแลผู้ป่วยวิกฤตขั้นพื้นฐาน 2
     วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  ศรสน๕๖๓ : โรคภูมิแพ้ 1
  ศรสน๕๖๔ : นาสิกวิทยา 1
  ศรสน๖๕๑ : หลักการดูแลผู้ป่วยนอกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๖๕๒ : หลักการดูแลผู้ป่วยในทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๖๕๕ : ความผิดปกติของการรับกลิ่นและรส 1
  ศรสน๖๗๓ : โรคของหูและการทรงตัว 1
  ศรสน๖๘๓ : การส่องกล้องบริเวณหลอดลม และหลอดอาหาร 1
  ศรสน๖๘๔ : หลักการของความผิดปกติของเสียงและการแก้ไขฟื้นฟูการพูด 2
  ศรสน๖๘๕ : ภาวะการกลืนผิดปกติ 2
  ศรสน๖๘๖ : การดูแลผู้ป่วยหู คอ จมูก ในห้องผ่าตัด 2
     วิชาเอกประสาทวิทยา
  ศรกม๖๓๔ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทวิทยา 2
  ศรปส๖๐๑ : การตรวจระบบประสาทด้วยคลื่นเสียง 2
  ศรปส๖๐๒ : การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 2
  ศรปส๖๐๓ : การตรวจการนอนหลับ 2
  ศรปส๖๐๔ : การตรวจทางห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกันระบบประสาท 2
  ศรปส๖๐๖ : โรคหลอดเลือดสมอง 1
  ศรปส๖๐๗ : โรคสมองเสื่อม 1
  ศรปส๖๐๘ : โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ 1
  ศรปส๖๐๙ : โรคลมชัก 1
  ศรปส๖๑๐ : โรคกล้ามเนื้อ เส้นประสาทและมัยอัสทีเนีย 1
  ศรปส๖๑๑ : โรคปลอกประสาทส่วนกลางเสื่อมแข็ง 1
  ศรปส๖๑๒ : โรคเนื้องอกสมอง 1
  ศรปส๖๑๓ : การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า 2
  ศรสน๖๗๒ : โสตและประสาทวิทยา 2
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  ศรกม๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6
  ศรจษ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6
  ศรปส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6
  ศรวส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6
  ศรสน๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. ศาสตราจารย์ สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์   (รักษาการแทนประธานหลักสูตร)
  2. รองศาสตราจารย์ ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
  3. รองศาสตราจารย์ นาราพร ประยูรวิวัฒน์
  4. รองศาสตราจารย์ นัยนา อรุณพฤกษากุล
  5. รองศาสตราจารย์ รัชฎา กิจสมมารถ
  6. รองศาสตราจารย์ วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล
  7. รองศาสตราจารย์ วนัทปรียา พงษ์สามารถ
  8. ศาสตราจารย์ ละอองศรี อัชชนียสกุล
  9. ศาสตราจารย์ วณิชา ชื่นกองแก้ว
  10. ศาสตราจารย์ สบง ศรีวรรณบูรณ์
  11. รองศาสตราจารย์ กิติรัตน์ อังกานนท์
  12. รองศาสตราจารย์ งามแข เรืองวรเวทย์
  13. รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ รอดอนันต์
  14. รองศาสตราจารย์ วรพรรณ เสนาณรงค์
  15. รองศาสตราจารย์ สิทธิ์ สาธรสุเมธี
  16. รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์
  17. รองศาสตราจารย์ ภิญนิตา ตันธุวนิตย์
  18. รองศาสตราจารย์ วิชญ์ บรรณหิรัญ
  19. รองศาสตราจารย์ อรณี แสนมณีชัย
  20. รองศาสตราจารย์ อรอุมา ชัยวัฒน์
  21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกรัตน์ พรพาณิชย์
  22. รองศาสตราจารย์ กษณา รักษมณี
  23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารินทร์ สากิยลักษณ์
  24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุศรา ศิริวันสาณฑ์
  25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำทิพย์ ไตรยสุนันท์
  26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน
  27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหัสา หมั่นดี
  28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวภาคย์ ลาภมหาไพศาล
  29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุโณทัย ศิริอัศวกุล
  30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาชวินทร์ ตันไพจิตร
  31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุตม์ พงศาพิชญ์