ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

ข้อมูลหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)

วิชาเอก

 • วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์
 • วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
 • วิชาเอกจักษุวิทยา
 • วิชาเอกจิตเวชศาสตร์
 • วิชาเอกนิติเวชศาสตร์
 • วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค
 • วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก
 • วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์
 • วิชาเอกรังสีวิทยา
 • วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
 • วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • วิชาเอกศัลยศาสตร์
 • วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 • วิชาเอกอายุรศาสตร์
 • วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 • วิชาเอกตจวิทยา
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาแกน 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 11            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 40            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับต้นในสาขาใดสาขาหนึ่งใน ๑๙ สาขา

  รายวิชาในหลักสูตร

  รายวิชาในหลักสูตร
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ศรคร๕๒๑ : วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ 2
  ศรคร๕๒๒ : ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์ 2
  ศรคร๕๒๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์ 1
  ศรคร๕๒๖ : จริยธรรมทางการแพทย์ 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
  ศรกม๕๑๑ : ความรู้พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป 3
  ศรกม๕๒๔ : พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์และการดูแลขั้นวิกฤต 3
  ศรกม๕๕๐ : กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกทั่วไป 4
  ศรกม๕๕๑ : กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยในทั่วไป 4
  ศรกม๕๕๒ : กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยในเฉพาะโรค 4
  ศรกม๕๕๓ : กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน 4
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  ศรจษ๕๓๐ : พื้นฐานความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ และ ภาวะฉุกเฉิน ทางจักษุ วิทยา 4
  ศรจษ๕๓๑ : โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ๑ 2
  ศรจษ๕๓๒ : โรคต้อหิน ๑ 2
  ศรจษ๕๓๓ : ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ 3
  ศรจษ๕๓๔ : โรคจักษุวิทยาเด็กและตาเข ๑ 2
  ศรจษ๕๓๕ : โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาขั้นต้น 2
  ศรจษ๕๓๖ : โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ๑ 2
  ศรจษ๕๓๗ : การวัดสายตา เลนส์สัมผัส และสายตาเลือนลาง ๑ 2
  ศรจษ๕๓๘ : โรคจอตาและวุ้นตา ๑ 2
  ศรจษ๕๓๙ : ประสาทจักษุวิทยา ๑ 2
     วิชาเอกจิตเวชศาสตร์
  ศรจช๕๑๒ : การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ที่พบบ่อย 4
  ศรจช๕๑๓ : การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ที่ซับซ้อน 4
  ศรจช๕๑๔ : การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ที่พบบ่อย 2
  ศรจช๕๑๖ : โรคทางจิตเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ 3
  ศรจช๕๑๗ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตเวชศาสตร์ 2
  ศรจช๕๑๘ : จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4
  ศรจช๕๒๔ : จิตบำบัดพื้นฐาน 3
  ศรจช๕๒๕ : การบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1
     วิชาเอกนิติเวชศาสตร์
  ศรนต๕๒๑ : ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยากายวิภาค 3
  ศรนต๕๒๒ : ความรู้พื้นฐานทางนิติพยาธิ 3
  ศรนต๕๒๓ : ปฏิบัติการพื้นฐานทางนิติพยาธิ 4
  ศรนต๕๒๔ : ความรู้พื้นฐานทางการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 4
  ศรนต๕๒๗ : ความรู้พื้นฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการนิติเวช 2
  ศรนต๕๒๙ : นิติพยาธิประยุกต์ 3
  ศรนต๕๓๔ : ความรู้พื้นฐานทางนิติเวชคลินิก 4
     วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค
  ศรพย๕๒๙ : การตรวจศพทางพยาธิวิทยา 2
  ศรพย๕๓๐ : ศัลยพยาธิวิทยามหภาคขั้นพื้นฐาน 3
  ศรพย๕๓๑ : การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาขั้นพื้นฐาน 3
  ศรพย๕๓๒ : การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาขั้นสูง 3
  ศรพย๕๓๓ : เทคนิคและการจัดการทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 3
  ศรพย๕๓๔ : ศัลยพยาธิวิทยามหภาคขั้นสูง 3
  ศรพย๕๓๕ : เซลล์วิทยา ๑ 2
  ศรพย๕๓๖ : เซลล์วิทยา ๒ 2
  ศรพย๕๓๗ : สัมมนาทางพยาธิวิทยา 2
     วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก
  ศรธล๕๑๗ : เวชศาสตร์การธนาคารเลือดขั้นพื้นฐาน 3
  ศรปร๕๑๖ : ปรสิตวิทยาคลินิก 3
  ศรพค๕๑๑ : โลหิตวิทยาทั่วไป 3
  ศรพค๕๑๒ : ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด 3
  ศรพค๕๑๓ : จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 2
  ศรพค๕๑๔ : วิทยาเซรุ่มทางคลินิกและวิทยาภูมิคุ้มกัน 3
  ศรพค๕๑๕ : เคมีคลินิก 3
  ศรพค๕๑๖ : พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล 3
     วิชาเอกรังสีวิทยา
  ศรรส๕๑๑ : ความรู้พื้นฐานทางรังสีวินิจฉัย 3
  ศรรส๕๒๑ : ความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 2
  ศรรส๕๒๓ : ทักษะทางคลินิกพื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 3
  ศรรส๕๒๔ : ทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทความทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 2
  ศรรส๕๒๕ : ความรู้ขั้นสูงทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 1
  ศรรส๕๒๖ : สัมมนาทางเทคนิครังสีรักษา 2
  ศรรส๕๓๑ : ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2
  ศรรส๕๓๒ : ทักษะทางคลินิกพื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  ศรรส๕๓๔ : ความรู้ทางคลินิกขั้นสูงทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1
  ศรรส๕๓๕ : ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  ศรรส๕๓๖ : ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  ศรรส๕๔๑ : ภาพวินิจฉัยทรวงอก 2
  ศรรส๕๔๒ : ภาพวินิจฉัยของระบบหัวใจและหลอดเลือด 2
  ศรรส๕๔๓ : ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี 2
  ศรรส๕๔๔ : ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ 2
  ศรรส๕๔๕ : ภาพวินิจฉัยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
  ศรรส๕๕๐ : ความรู้พื้นฐานทางคลินิกด้านรังสีรักษา 2
  ศรรส๕๖๕ : ภาพวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในเด็ก 2
  ศรรส๕๖๘ : ภาพวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเด็ก 1
  ศรรส๕๗๐ : ภาพวินิจฉัยระบบประสาท 2
  ศรรส๕๗๑ : ภาพวินิจฉัยในเด็กพื้นฐาน 2
     วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
  ศรวส๕๑๑ : ความรู้พื้นฐานในการให้ยาระงับความรู้สึก 2
  ศรวส๕๑๖ : การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อขั้นพื้นฐาน 3
  ศรวส๕๑๘ : สัมมนาทางวิสัญญีวิทยา 3
  ศรวส๕๒๐ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดสูตินรีเวช 3
  ศรวส๕๒๑ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดทั่วไปและระบบปัสสาวะ 3
  ศรวส๕๒๒ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดทั่วไป 3
  ศรวส๕๒๓ : การระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดทางระบบประสาท 3
  ศรวส๕๒๔ : เวชบำบัดวิกฤต ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดขั้นพื้นฐาน 3
     วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  ศรวฟ๕๑๑ : วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานสำหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4
  ศรวฟ๕๑๓ : หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4
  ศรวฟ๕๑๔ : การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4
  ศรวฟ๕๑๕ : การฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ 4
  ศรวฟ๕๑๖ : หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 3
  ศรวฟ๕๑๗ : ไฟฟ้าวินิจฉัยเบื้องต้น 4
     วิชาเอกศัลยศาสตร์
  ศรศศ๕๐๒ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ 4
  ศรศศ๕๐๓ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๔ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๕ : ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านมขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๗ : กุมารศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๘ : ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๙ : ศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๐ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๑ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๒ : สัมมนาทางศัลยศาสตร์ 1
  ศรศศ๕๑๓ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน 2
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ศรอธ๕๐๕ : การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ 4
  ศรอธ๕๑๐ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดมือและรยางค์บน 2
  ศรอธ๕๑๓ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก 2
  ศรอธ๕๑๔ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดกระดูกสันหลัง 2
  ศรอธ๕๑๕ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพในผู้ใหญ่ 2
  ศรอธ๕๑๖ : พื้นฐานทางโรคกระดูกเมตะบอลิก 2
  ศรอธ๕๑๗ : หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 1
  ศรอธ๕๑๘ : เวชศาสตร์การกีฬาพื้นฐาน 2
  ศรอธ๕๑๙ : พื้นฐานทางโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2
  ศรอธ๕๒๐ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า 2
  ศรอธ๕๒๑ : ศัลยศาสตร์การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ขั้นสูง 2
     วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  ศรสต๕๑๗ : มะเร็งนรีเวชวิทยา 3
  ศรสต๕๕๐ : พื้นฐานการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา 2
  ศรสต๕๕๑ : การผ่าตัดขั้นต้นทางนรีเวชวิทยา 3
  ศรสต๕๕๔ : ปัญหาทางอายุรกรรมของสตรีตั้งครรภ์ 3
  ศรสต๕๕๕ : หัตถการทางสูติศาสตร์ 3
  ศรสต๕๕๖ : การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอด 3
  ศรสต๕๕๗ : การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด 3
  ศรสต๕๖๐ : การดูแลผู้ป่วยนอกทางนรีเวชวิทยา 2
  ศรสต๕๖๖ : ความรู้พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1
     วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  ศรสน๕๔๑ : ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 3
  ศรสน๕๔๒ : หัตถการพื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๕๔๓ : เวชศาสตร์ฉุกเฉินทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 1
  ศรสน๕๕๑ : การดูแลผู้ป่วยนอกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๕๖๑ : นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ 3
  ศรสน๕๘๑ : วิทยากล่องเสียงและการกลืน 3
  ศรสน๕๙๐ : โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 3
  ศรสน๕๙๑ : โรคหู คอ จมูก สำหรับผู้ป่วยเด็ก 2
  ศรสน๕๙๒ : ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค สำหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์ 2
  ศรสน๕๙๓ : เวชศาสตร์การนอนหลับ 2
     วิชาเอกอายุรศาสตร์
  ศรอย๕๑๒ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3
  ศรอย๕๑๓ : การบริบาลผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรม 3
  ศรอย๕๑๔ : จิตเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับอายุรศาสตร์ 1
  ศรอย๕๒๐ : ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ 3
  ศรอย๕๒๑ : สัมมนาทางเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป 4
  ศรอย๕๒๒ : เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป 4
  ศรอย๕๒๔ : เวชบำบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
  ศรอย๕๒๕ : เวชบำบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ 1
  ศรอย๕๔๐ : เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต 3
     วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  ศรวฉ๕๐๑ : ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4
  ศรวฉ๕๐๒ : หลักการดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4
  ศรวฉ๕๑๑ : การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ทั่วไปและระบบหัวใจและหลอดเลือด 3
  ศรวฉ๕๑๓ : การฟื้นคืนชีพขั้นสูง 2
  ศรวฉ๕๑๔ : หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตในห้องฉุกเฉิน 4
  ศรวฉ๕๑๕ : ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3
  ศรวฉ๕๑๖ : ทักษะการวิจัยที่จำเป็นสำหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3
     วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์
  ศรศศ๕๐๒ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ 4
  ศรศศ๕๐๘ : ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๒ : สัมมนาทางศัลยศาสตร์ 1
  ศรศศ๕๖๑ : ความรู้พื้นฐานและทักษะในศัลยศาสตร์โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง 4
  ศรศศ๕๖๒ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับการดูแลภาวะวิกฤตทางประสาทศัลยศาสตร์และภาวะบาดเจ็บศีรษะและไขสันหลัง 4
  ศรศศ๕๖๓ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานทางศัลยกรรมทางเนื้องอกระบบประสาท 4
  ศรศศ๕๖๔ : ความรู้พื้นฐานประสาทศัลยศาสตร์ฟังก์ชันนัล 1
  ศรศศ๕๖๕ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานการผ่าตัดไขสันหลังและกระดูกสันหลัง 2
  ศรศศ๕๖๖ : ความรู้และทักษะทางกุมารประสาทศัลยศาสตร์ 1
     วิชาเอกตจวิทยา
  ศรตจ๕๐๑ : ตจวิทยาทั่วไป 3
  ศรตจ๕๐๒ : หัตถการทางตจวิทยา 3
  ศรตจ๕๐๓ : การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการของโรคผิวหนัง 3
  ศรตจ๕๐๔ : สัมมนาทางตจวิทยา 1
  ศรอย๕๑๒ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3
  ศรอย๕๑๓ : การบริบาลผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรม 3
  ศรอย๕๒๐ : ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ 3
  ศรอย๕๒๒ : เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป 4
     วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์
  ศรศศ๕๐๒ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ 4
  ศรศศ๕๐๓ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๔ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๕ : ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านมขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๗ : กุมารศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๙ : ศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๐ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๑ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๒ : สัมมนาทางศัลยศาสตร์ 1
  ศรศศ๕๑๓ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๓๐ : ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับกุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน 2
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  ศรศศ๕๐๒ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ 4
  ศรศศ๕๐๓ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๔ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๐ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๒ : สัมมนาทางศัลยศาสตร์ 1
  ศรศศ๕๑๓ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๒๐ : ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก 2
  ศรศศ๕๓๒ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางยูโรวิทยา 2
  ศรศศ๕๓๓ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดมะเร็งทางยูโรวิทยา 2
  ศรศศ๕๓๔ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาในเด็ก 2
  ศรศศ๕๓๕ : ภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
  ศรกม๕๒๖ : กุมารเวชศาสตร์เวชบำบัดวิกฤติ 2
  ศรกม๕๒๗ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด 2
  ศรกม๕๒๘ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก 2
  ศรกม๕๒๙ : กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก 2
  ศรกม๕๓๐ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 2
  ศรกม๕๓๑ : กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและอองโคโลยี 2
  ศรกม๕๓๒ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 2
  ศรกม๕๓๓ : กุมารเวชศาสตร์โรคไต 2
  ศรกม๕๓๔ : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 2
  ศรกม๕๓๕ : กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม 2
  ศรกม๕๓๖ : กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ 2
  ศรกม๕๓๗ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ 2
  ศรกม๕๓๘ : กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา 2
  ศรกม๕๓๙ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 2
  ศรกม๕๔๐ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 2
  ศรกม๕๔๑ : กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 2
  ศรกม๕๔๒ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา 2
  ศรกม๕๔๓ : กุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม 2
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  ศรจษ๕๔๐ : การวัดสายตา เลนส์สัมผัส และสายตาเลือนลาง ๒ 1
  ศรจษ๕๔๑ : ประสาทจักษุวิทยา ๒ 1
  ศรจษ๕๔๒ : โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ๒ 1
  ศรจษ๕๔๓ : โรคจอตาและวุ้นตา ๒ 1
  ศรจษ๕๔๔ : โรคจักษุวิทยาเด็กและตาเข ๒ 1
  ศรจษ๕๔๕ : โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ๒ 1
  ศรจษ๕๔๖ : ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ 2
  ศรจษ๕๔๗ : โรคต้อหิน ๒ 1
  ศรจษ๕๔๘ : โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาระดับขั้นกลาง 1
     วิชาเอกจิตเวชศาสตร์
  ศรจช๕๑๑ : ความรู้พื้นฐานทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไป 1
  ศรจช๕๑๕ : การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ที่ซับซ้อน 4
  ศรจช๕๒๓ : ความรู้พื้นฐานทางจิตเวชผู้สูงวัย 2
  ศรจช๕๒๖ : กลุ่มบำบัดทางจิตเวชศาสตร์ 2
  ศรจช๕๒๗ : จิตเวชศาสตร์รับปรึกษา 2
  ศรจช๕๒๘ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 3
     วิชาเอกนิติเวชศาสตร์
  ศรนต๕๒๘ : ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายการแพทย์ 2
  ศรนต๕๓๐ : นิติเวชคลินิกประยุกต์ 2
  ศรนต๕๔๑ : ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2
  ศรนต๕๔๒ : การวิจัยทางนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ 2
  ศรนต๕๔๓ : สัมมนาทางนิติเวชศาสตร์ 2
     วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค
  ศรพย๕๓๘ : พยาธิวิทยาระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี 2
  ศรพย๕๓๙ : พยาธิวิทยาโรคไต 2
  ศรพย๕๔๐ : พยาธิวิทยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย 2
  ศรพย๕๔๑ : การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเต้านม 2
  ศรพย๕๔๒ : พยาธิวิทยาระบบประสาท 2
  ศรพย๕๔๓ : พยาธิวิทยาโรคปอด 2
  ศรพย๕๔๔ : โลหิตพยาธิวิทยา 2
  ศรพย๕๔๕ : พยาธิวิทยาโรคกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2
  ศรพย๕๔๖ : พยาธิวิทยาสูตินรีเวช 2
  ศรพย๕๔๗ : เซลล์วิทยา ๓ 2
  ศรพย๕๔๘ : ตจพยาธิวิทยา 2
     วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก
  ศรพค๕๑๘ : วิทยาเซรุ่มทางคลินิก 1
  ศรพค๕๑๙ : ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด ๒ 1
  ศรพค๕๒๐ : การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ 3
  ศรพค๕๒๑ : เคมีคลินิก ๒ 3
  ศรพค๕๒๒ : พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ๒ 2
     วิชาเอกรังสีวิทยา
  ศรรส๕๓๗ : ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีโพสิตรอน 3
  ศรรส๕๔๔ : ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ 2
  ศรรส๕๔๕ : ภาพวินิจฉัยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
  ศรรส๕๖๐ : ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของหัวใจและหลอดเลือดสำหรับขั้นต้น 1
  ศรรส๕๖๑ : ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้องสำหรับขั้นต้น 2
  ศรรส๕๖๒ : ภาพวินิจฉัยของเต้านม 1
  ศรรส๕๖๓ : การแปลผลภาพรังสีทรวงอกสำหรับขั้นต้น 1
  ศรรส๕๖๔ : ภาพวินิจฉัยของศีรษะและลำคอ 1
  ศรรส๕๖๖ : ภาพวินิจฉัยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับระดับต้นชั้นสูง 1
  ศรรส๕๖๗ : ภาพวินิจฉัยของระบบประสาทและกระดูกสันหลัง 1
  ศรรส๕๖๙ : รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 1
  ศรรส๕๗๒ : รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว 1
  ศรรส๕๗๓ : ทักษะทางคลินิคด้านเทคนิคทางรังสีรักษา 3
     วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
  ศรวส๕๒๕ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงสำหรับการผ่าตัดสูติ-นรีเวช 2
  ศรวส๕๒๖ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับ หู คอ จมูก 2
  ศรวส๕๒๗ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงสำหรับการผ่าตัดช่องท้อง 2
  ศรวส๕๒๘ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงสำหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อ 2
  ศรวส๕๒๙ : เวชบำบัดวิกฤต ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดขั้นสูง 2
  ศรวส๕๓๐ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับผ่าตัดหัวใจและทรวงอก 2
  ศรวส๕๔๗ : การดูแลผู้ป่วยปวดเรื้อรังทางคลินิก 2
  ศรวส๕๔๘ : การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัดและผู้ป่วยอุบัติเหตุ 2
  ศรวส๕๔๙ : การประเมินและเตรียมผู้ป่วยชนิดซับซ้อนก่อน การระงับความรู้สึก 2
  ศรวส๕๕๐ : การระงับปวดเฉียบพลัน 2
     วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  ศรวฟ๕๑๘ : ไฟฟ้าวินิจฉัยขั้นสูง 4
  ศรวฟ๕๑๙ : การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่ซับซ้อน 4
  ศรวฟ๕๒๐ : หัตถการชั้นสูงทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 3
     วิชาเอกศัลยศาสตร์
  ศรศศ๕๒๐ : ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก 2
  ศรศศ๕๒๑ : เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๒ : หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๓ : หัตถการที่จำเป็นทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๔ : ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานสำหรับศัลยแพทย์ 2
  ศรศศ๕๓๑ : กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน 2
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ศรอธ๕๐๙ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ทางคลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 4
  ศรอธ๕๑๒ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ขั้นพื้นฐาน 3
     วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  ศรสต๕๕๒ : การผ่าตัดขั้นสูงทางนรีเวชวิทยา 3
  ศรสต๕๖๑ : การผ่าตัดเล็กทางนรีเวช 2
  ศรสต๕๖๒ : ต่อมไร้ท่อทางนรีเวชและวัยทอง 1
  ศรสต๕๖๓ : วางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด 1
  ศรสต๕๖๔ : โรคติดเชื้อระบบสืบพันธุ์สตรี 1
  ศรสต๕๖๕ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 3
     วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  ศรสน๕๕๒ : การดูแลผู้ป่วยในทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๕๙๔ : นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ขั้นสูง 3
  ศรสน๕๙๕ : โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยาขั้นสูง 3
  ศรสน๕๙๖ : วิทยากล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอขั้นสูง 3
     วิชาเอกอายุรศาสตร์
  ศรอย๕๒๖ : โรคข้อและรูมาติสซั่ม 1
  ศรอย๕๒๗ : โรคระบบทางเดินอาหาร 1
  ศรอย๕๒๘ : โรคระบบโลหิตวิทยา 1
  ศรอย๕๒๙ : ความดันโลหิตสูง 1
  ศรอย๕๓๐ : โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา 1
  ศรอย๕๓๑ : โรควักกะวิทยา 1
  ศรอย๕๓๒ : โรคระบบประสาท 1
  ศรอย๕๓๓ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 1
  ศรอย๕๓๔ : เวชพันธุศาสตร์ 1
  ศรอย๕๓๕ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 1
  ศรอย๕๓๖ : โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม 2
  ศรอย๕๓๗ : หทัยวิทยา 1
  ศรอย๕๓๘ : โรคระบบการหายใจ 1
  ศรอย๕๓๙ : โภชนาการคลินิก 1
     วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  ศรวฉ๕๑๐ : หัตถการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3
  ศรวฉ๕๑๒ : การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงในผู้ป่วยฉุกเฉิน 2
  ศรวฉ๕๑๗ : การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล 2
  ศรวฉ๕๑๘ : การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางพิษวิทยา 3
     วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์
  ศรศศ๕๒๐ : ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก 2
  ศรศศ๕๒๒ : หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๓ : หัตถการที่จำเป็นทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๔ : ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานสำหรับศัลยแพทย์ 2
  ศรศศ๕๓๑ : กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน 2
  ศรศศ๕๓๖ : ความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างสตรี ระบบประสาท ควบคุมทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และทักษะการตรวจปัสสาวะพลศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๓๗ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 2
     วิชาเอกตจวิทยา
  ศรอย๕๑๔ : จิตเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับอายุรศาสตร์ 1
  ศรอย๕๒๑ : สัมมนาทางเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป 4
  ศรอย๕๒๔ : เวชบำบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
  ศรอย๕๒๕ : เวชบำบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ 1
  ศรอย๕๔๐ : เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต 3
     วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์
  ศรศศ๕๒๐ : ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก 2
  ศรศศ๕๒๒ : หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๓ : หัตถการที่จำเป็นทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๔ : ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานสำหรับศัลยแพทย์ 2
  ศรศศ๕๓๑ : กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน 2
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  ศรศศ๕๒๒ : หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๓ : หัตถการที่จำเป็นทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๔ : ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานสำหรับศัลยแพทย์ 2
  ศรศศ๕๓๑ : กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน 2
  ศรศศ๕๓๖ : ความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างสตรี ระบบประสาท ควบคุมทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และทักษะการตรวจปัสสาวะพลศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๓๗ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 2
     วิชาเลือกส่วนกลาง (อย่างน้อย ๑ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต)
  ศรคร๕๒๓ : การบริหารทางการแพทย์ 1
  ศรคร๕๒๗ : การสื่อสารและสารสนเทศทางการแพทย์ 1
  ศรคร๕๒๘ : ความปลอดภัยของผู้ป่วย 1
  ศรคร๕๒๙ : การสอนที่มีประสิทธิภาพในชั้นคลินิก 1
  ศรคร๕๓๐ : การแพทย์ผสมผสาน 1
  ศรคร๕๓๑ : พื้นฐานโภชนศาสตร์คลินิก 1

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. ศาสตราจารย์ พญ. จารุพิมพ์ สูงสว่าง
  2. ศาสตราจารย์ นพ. พรพรหม เมืองแมน
  3. ศาสตราจารย์ นพ. มานพ พิทักษ์ภากร
  4. ศาสตราจารย์ พญ. ละอองศรี อัชชนียสกุล
  5. ศาสตราจารย์ พญ. วณิชา ชื่นกองแก้ว
  6. ศาสตราจารย์ นพ. สัญญา สุขพณิชนันท์
  7. ศาสตราจารย์ พญ. กิติรัตน์ อังกานนท์
  8. ศาสตราจารย์ รังสิมา วณิชภักดีเดชา
  9. ศาสตราจารย์ นพ. สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
  10. ศาสตราจารย์ พญ. ศรีนวล ชวศิริ
  11. รองศาสตราจารย์ พญ. ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์
  12. รองศาสตราจารย์ นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด
  13. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์
  14. รองศาสตราจารย์ พญ. สุดสบาย จุลกทัพพะ
  15. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา
  16. รองศาสตราจารย์ พญ. ทิพา ชาคร
  17. รองศาสตราจารย์ พญ. นฤมล ศิลปอาชา
  18. รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์
  19. รองศาสตราจารย์ พญ. อติพร ตวงทอง
  20. รองศาสตราจารย์ พญ. อภิรดี ศรีวิจิตรกมล
  21. รองศาสตราจารย์ นพ. มงคล เลาหเพ็ญแสง
  22. รองศาสตราจารย์ พญ. ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
  23. รองศาสตราจารย์ พญ. วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
  24. รองศาสตราจารย์ พญ. วันรัชดา คัชมาตย์
  25. รองศาสตราจารย์ นพ. วิชญ์ บรรณหิรัญ
  26. รองศาสตราจารย์ พญ. วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงษ์
  27. รองศาสตราจารย์ พญ. วิวรรณ ทังสุบุตร
  28. รองศาสตราจารย์ พญ. วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
  29. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. วีระศักดิ์ สุทธิพรพลางกูร
  30. รองศาสตราจารย์ พญ. งามแข เรืองวรเวทย์
  31. รองศาสตราจารย์ พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
  32. รองศาสตราจารย์ นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
  33. รองศาสตราจารย์ นพ. ณัฐวุฒิ รอดอนันต์
  34. รองศาสตราจารย์ พญ. นัยนา อรุณพฤกษากุล
  35. รองศาสตราจารย์ นพ. นิพนธ์ จิรภาไพศาล
  36. รองศาสตราจารย์ นพ. นริศ กิจณรงค์
  37. รองศาสตราจารย์ พญ. พนัสยา เธียรธาดากุล
  38. รองศาสตราจารย์ นพ. ปิติพล ชูพงศ์
  39. รองศาสตราจารย์ พญ. ปิยะภัทร เดชพระธรรม
  40. รองศาสตราจารย์ พญ. พรพรรณ กู้มานะชัย
  41. รองศาสตราจารย์ พญ. ภิญนิตา ตันธุวนิตย์
  42. รองศาสตราจารย์ ดร. เมธี ชยะกุลคีรี
  43. รองศาสตราจารย์ พญ. กนกวรรณ บุญญพิสิฎฐ์
  44. รองศาสตราจารย์ นพ. กรกฎ ศิริมัย
  45. รองศาสตราจารย์ พญ. กิ่งแก้ว ปาจรีย์
  46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. วรภัทร รัตอาภา
  47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วรุตม์ พงศาพิชญ์
  48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ศุภโชค สิงหกันต์
  49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ศรัณย์ นันทอารี
  50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สันติ อัศวพลังชัย
  51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อาชวินทร์ ตันไพจิตร
  52. อาจารย์ ดร.นพ. นิติกร โปริสวาณิชย์

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  สอบถามข้อมูล