ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

ข้อมูลหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)

วิชาเอก

 • วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์
 • วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
 • วิชาเอกจักษุวิทยา
 • วิชาเอกจิตเวชศาสตร์
 • วิชาเอกนิติเวชศาสตร์
 • วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค
 • วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก
 • วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์
 • วิชาเอกรังสีวิทยา
 • วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
 • วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • วิชาเอกศัลยศาสตร์
 • วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 • วิชาเอกอายุรศาสตร์
 • วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 • วิชาเอกตจวิทยา
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาแกน 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 11            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 40            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับต้นในสาขาใดสาขาหนึ่งใน ๑๙ สาขา

  รายวิชาในหลักสูตร

  รายวิชาในหลักสูตร
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ศรคร๕๒๑ : วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ 2
  ศรคร๕๒๒ : ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์ 2
  ศรคร๕๒๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์ 1
  ศรคร๕๒๖ : จริยธรรมทางการแพทย์ 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
  ศรกม๕๑๑ : ความรู้พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป 3
  ศรกม๕๒๔ : กุมารเวชบำบัดวิกฤตขั้นพื้นฐาน 4
  ศรกม๕๕๐ : กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกทั่วไป 4
  ศรกม๕๕๑ : กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยในทั่วไป 4
  ศรกม๕๕๒ : กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยในเฉพาะโรค 4
  ศรกม๕๕๓ : กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน 4
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  ศรจษ๕๓๐ : พื้นฐานความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ และ ภาวะฉุกเฉิน ทางจักษุ วิทยา 4
  ศรจษ๕๓๑ : โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ๑ 2
  ศรจษ๕๓๒ : โรคต้อหิน ๑ 2
  ศรจษ๕๓๓ : ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ 3
  ศรจษ๕๓๔ : โรคจักษุวิทยาเด็กและตาเข ๑ 2
  ศรจษ๕๓๕ : โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาขั้นต้น 2
  ศรจษ๕๓๖ : โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ๑ 2
  ศรจษ๕๓๗ : การวัดสายตา เลนส์สัมผัส และสายตาเลือนลาง ๑ 2
  ศรจษ๕๓๘ : โรคจอตาและวุ้นตา ๑ 2
  ศรจษ๕๓๙ : ประสาทจักษุวิทยา ๑ 2
     วิชาเอกจิตเวชศาสตร์
  ศรจช๕๑๒ : การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ที่พบบ่อย 4
  ศรจช๕๑๓ : การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ที่ซับซ้อน 4
  ศรจช๕๑๔ : การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ที่พบบ่อย 2
  ศรจช๕๑๖ : โรคทางจิตเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ 3
  ศรจช๕๑๗ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตเวชศาสตร์ 2
  ศรจช๕๑๘ : จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4
  ศรจช๕๒๔ : จิตบำบัดพื้นฐาน 3
  ศรจช๕๒๕ : การบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1
     วิชาเอกนิติเวชศาสตร์
  ศรนต๕๒๑ : ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยากายวิภาค 3
  ศรนต๕๒๒ : ความรู้พื้นฐานทางนิติพยาธิ 3
  ศรนต๕๒๓ : ปฏิบัติการพื้นฐานทางนิติพยาธิ 4
  ศรนต๕๒๔ : ความรู้พื้นฐานทางการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 4
  ศรนต๕๒๗ : ความรู้พื้นฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการนิติเวช 2
  ศรนต๕๒๙ : นิติพยาธิประยุกต์ 3
  ศรนต๕๓๔ : ความรู้พื้นฐานทางนิติเวชคลินิก 4
     วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค
  ศรพย๕๒๙ : การตรวจศพทางพยาธิวิทยา 2
  ศรพย๕๓๐ : ศัลยพยาธิวิทยามหภาคขั้นพื้นฐาน 3
  ศรพย๕๓๑ : การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาขั้นพื้นฐาน 3
  ศรพย๕๓๒ : การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาขั้นสูง 3
  ศรพย๕๓๓ : เทคนิคและการจัดการทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 3
  ศรพย๕๓๔ : ศัลยพยาธิวิทยามหภาคขั้นสูง 3
  ศรพย๕๓๕ : เซลล์วิทยา ๑ 2
  ศรพย๕๓๖ : เซลล์วิทยา ๒ 2
  ศรพย๕๓๗ : สัมมนาทางพยาธิวิทยา 2
     วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก
  ศรธล๕๑๗ : เวชศาสตร์การธนาคารเลือดขั้นพื้นฐาน 3
  ศรปร๕๑๖ : ปรสิตวิทยาคลินิก 3
  ศรพค๕๑๑ : โลหิตวิทยาทั่วไป 3
  ศรพค๕๑๒ : ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด 3
  ศรพค๕๑๓ : จุลทรรศนศาสตร์คลินิก 2
  ศรพค๕๑๔ : วิทยาเซรุ่มทางคลินิกและวิทยาภูมิคุ้มกัน 3
  ศรพค๕๑๕ : เคมีคลินิก 3
  ศรพค๕๑๖ : พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล 3
     วิชาเอกรังสีวิทยา
  ศรรส๕๑๑ : ความรู้พื้นฐานทางรังสีวินิจฉัย 3
  ศรรส๕๒๑ : ความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 2
  ศรรส๕๒๓ : ทักษะทางคลินิกพื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 3
  ศรรส๕๒๔ : ทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทความทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 2
  ศรรส๕๒๕ : ความรู้ขั้นสูงทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 1
  ศรรส๕๒๖ : สัมมนาทางเทคนิครังสีรักษา 2
  ศรรส๕๓๑ : ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2
  ศรรส๕๓๒ : ทักษะทางคลินิกพื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  ศรรส๕๓๔ : ความรู้ทางคลินิกขั้นสูงทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1
  ศรรส๕๓๕ : ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  ศรรส๕๓๖ : ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 3
  ศรรส๕๔๑ : ภาพวินิจฉัยทรวงอก 2
  ศรรส๕๔๒ : ภาพวินิจฉัยของระบบหัวใจและหลอดเลือด 2
  ศรรส๕๔๓ : ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี 2
  ศรรส๕๔๔ : ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ 2
  ศรรส๕๔๕ : ภาพวินิจฉัยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
  ศรรส๕๕๐ : ความรู้พื้นฐานทางคลินิกด้านรังสีรักษา 2
  ศรรส๕๖๕ : ภาพวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในเด็ก 2
  ศรรส๕๖๘ : ภาพวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเด็ก 1
  ศรรส๕๗๐ : ภาพวินิจฉัยระบบประสาท 2
  ศรรส๕๗๑ : ภาพวินิจฉัยในเด็กพื้นฐาน 2
     วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
  ศรวส๕๑๑ : ความรู้พื้นฐานในการให้ยาระงับความรู้สึก 2
  ศรวส๕๑๖ : การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อขั้นพื้นฐาน 3
  ศรวส๕๑๘ : สัมมนาทางวิสัญญีวิทยา 3
  ศรวส๕๒๐ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดสูตินรีเวช 3
  ศรวส๕๒๑ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดทั่วไปและระบบปัสสาวะ 3
  ศรวส๕๒๒ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดทั่วไป 3
  ศรวส๕๒๓ : การระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดทางระบบประสาท 3
  ศรวส๕๒๔ : เวชบำบัดวิกฤต ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดขั้นพื้นฐาน 3
     วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  ศรวฟ๕๑๑ : วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานสำหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4
  ศรวฟ๕๑๓ : หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4
  ศรวฟ๕๑๔ : การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4
  ศรวฟ๕๑๕ : การฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ 4
  ศรวฟ๕๑๖ : หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 3
  ศรวฟ๕๑๗ : ไฟฟ้าวินิจฉัยเบื้องต้น 4
     วิชาเอกศัลยศาสตร์
  ศรศศ๕๐๒ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ 4
  ศรศศ๕๐๓ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๔ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๕ : ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านมขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๗ : กุมารศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๘ : ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๙ : ศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๐ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๑ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๒ : สัมมนาทางศัลยศาสตร์ 1
  ศรศศ๕๑๓ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน 2
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ศรอธ๕๐๕ : การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ 4
  ศรอธ๕๑๐ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดมือและรยางค์บน 2
  ศรอธ๕๑๓ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก 2
  ศรอธ๕๑๔ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดกระดูกสันหลัง 2
  ศรอธ๕๑๕ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพในผู้ใหญ่ 2
  ศรอธ๕๑๖ : พื้นฐานทางโรคกระดูกเมตะบอลิก 2
  ศรอธ๕๑๗ : หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 1
  ศรอธ๕๑๘ : เวชศาสตร์การกีฬาพื้นฐาน 2
  ศรอธ๕๑๙ : พื้นฐานทางโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2
  ศรอธ๕๒๐ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า 2
  ศรอธ๕๒๑ : ศัลยศาสตร์การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ขั้นสูง 2
     วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  ศรสต๕๑๗ : มะเร็งนรีเวชวิทยา 3
  ศรสต๕๕๐ : พื้นฐานการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา 2
  ศรสต๕๕๑ : การผ่าตัดขั้นต้นทางนรีเวชวิทยา 3
  ศรสต๕๕๔ : ปัญหาทางอายุรกรรมของสตรีตั้งครรภ์ 3
  ศรสต๕๕๕ : หัตถการทางสูติศาสตร์ 3
  ศรสต๕๕๖ : การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอด 3
  ศรสต๕๕๗ : การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด 3
  ศรสต๕๖๐ : การดูแลผู้ป่วยนอกทางนรีเวชวิทยา 2
  ศรสต๕๖๖ : ความรู้พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1
     วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  ศรสน๕๔๑ : ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 3
  ศรสน๕๔๒ : หัตถการพื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๕๔๓ : เวชศาสตร์ฉุกเฉินทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 1
  ศรสน๕๕๑ : การดูแลผู้ป่วยนอกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๕๖๑ : นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ 3
  ศรสน๕๘๑ : วิทยากล่องเสียงและการกลืน 3
  ศรสน๕๙๐ : โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา 3
  ศรสน๕๙๑ : โรคหู คอ จมูก สำหรับผู้ป่วยเด็ก 2
  ศรสน๕๙๒ : ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค สำหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์ 2
  ศรสน๕๙๓ : เวชศาสตร์การนอนหลับ 2
     วิชาเอกอายุรศาสตร์
  ศรอย๕๑๒ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3
  ศรอย๕๑๓ : การบริบาลผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรม 3
  ศรอย๕๑๔ : จิตเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับอายุรศาสตร์ 1
  ศรอย๕๒๐ : ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ 3
  ศรอย๕๒๑ : สัมมนาทางเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป 4
  ศรอย๕๒๒ : เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป 4
  ศรอย๕๒๔ : เวชบำบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
  ศรอย๕๒๕ : เวชบำบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ 1
  ศรอย๕๔๐ : เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต 3
     วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  ศรวฉ๕๐๑ : ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4
  ศรวฉ๕๐๒ : หลักการดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4
  ศรวฉ๕๑๑ : การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ทั่วไปและระบบหัวใจและหลอดเลือด 3
  ศรวฉ๕๑๓ : การฟื้นคืนชีพขั้นสูง 2
  ศรวฉ๕๑๔ : หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตในห้องฉุกเฉิน 4
  ศรวฉ๕๑๕ : ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3
  ศรวฉ๕๑๖ : ทักษะการวิจัยที่จำเป็นสำหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3
     วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์
  ศรศศ๕๐๒ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ 4
  ศรศศ๕๐๘ : ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๒ : สัมมนาทางศัลยศาสตร์ 1
  ศรศศ๕๖๑ : ความรู้พื้นฐานและทักษะในศัลยศาสตร์โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง 4
  ศรศศ๕๖๒ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับการดูแลภาวะวิกฤตทางประสาทศัลยศาสตร์และภาวะบาดเจ็บศีรษะและไขสันหลัง 4
  ศรศศ๕๖๓ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานทางศัลยกรรมทางเนื้องอกระบบประสาท 4
  ศรศศ๕๖๔ : ความรู้พื้นฐานประสาทศัลยศาสตร์ฟังก์ชันนัล 1
  ศรศศ๕๖๕ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานการผ่าตัดไขสันหลังและกระดูกสันหลัง 2
  ศรศศ๕๖๖ : ความรู้และทักษะทางกุมารประสาทศัลยศาสตร์ 1
     วิชาเอกตจวิทยา
  ศรตจ๕๐๑ : ตจวิทยาทั่วไป 3
  ศรตจ๕๐๒ : หัตถการทางตจวิทยา 3
  ศรตจ๕๐๓ : การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการของโรคผิวหนัง 3
  ศรตจ๕๐๔ : สัมมนาทางตจวิทยา 1
  ศรอย๕๑๒ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3
  ศรอย๕๑๓ : การบริบาลผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรม 3
  ศรอย๕๒๐ : ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ 3
  ศรอย๕๒๒ : เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป 4
     วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์
  ศรศศ๕๐๒ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ 4
  ศรศศ๕๐๓ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๔ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๕ : ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านมขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๗ : กุมารศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๙ : ศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอกขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๐ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๑ : ศัลยศาสตร์ตกแต่งขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๒ : สัมมนาทางศัลยศาสตร์ 1
  ศรศศ๕๑๓ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๓๐ : ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับกุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน 2
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  ศรศศ๕๐๒ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ 4
  ศรศศ๕๐๓ : ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๐๔ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๐ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๑๒ : สัมมนาทางศัลยศาสตร์ 1
  ศรศศ๕๑๓ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน 2
  ศรศศ๕๒๐ : ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก 2
  ศรศศ๕๓๒ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางยูโรวิทยา 2
  ศรศศ๕๓๓ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดมะเร็งทางยูโรวิทยา 2
  ศรศศ๕๓๔ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาในเด็ก 2
  ศรศศ๕๓๕ : ภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 2
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
  ศรกม๕๒๖ : กุมารเวชศาสตร์เวชบำบัดวิกฤติ 2
  ศรกม๕๒๗ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด 2
  ศรกม๕๒๘ : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก 2
  ศรกม๕๒๙ : กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก 2
  ศรกม๕๓๐ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 2
  ศรกม๕๓๑ : กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและอองโคโลยี 2
  ศรกม๕๓๒ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 2
  ศรกม๕๓๓ : กุมารเวชศาสตร์โรคไต 2
  ศรกม๕๓๔ : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 2
  ศรกม๕๓๕ : กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม 2
  ศรกม๕๓๖ : กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ 2
  ศรกม๕๓๗ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ 2
  ศรกม๕๓๘ : กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา 2
  ศรกม๕๓๙ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 2
  ศรกม๕๔๐ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 2
  ศรกม๕๔๑ : กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 2
  ศรกม๕๔๒ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา 2
  ศรกม๕๔๓ : กุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม 2
     วิชาเอกจักษุวิทยา
  ศรจษ๕๔๐ : การวัดสายตา เลนส์สัมผัส และสายตาเลือนลาง ๒ 1
  ศรจษ๕๔๑ : ประสาทจักษุวิทยา ๒ 1
  ศรจษ๕๔๒ : โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ๒ 1
  ศรจษ๕๔๓ : โรคจอตาและวุ้นตา ๒ 1
  ศรจษ๕๔๔ : โรคจักษุวิทยาเด็กและตาเข ๒ 1
  ศรจษ๕๔๕ : โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ๒ 1
  ศรจษ๕๔๖ : ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ 2
  ศรจษ๕๔๗ : โรคต้อหิน ๒ 1
  ศรจษ๕๔๘ : โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาระดับขั้นกลาง 1
     วิชาเอกจิตเวชศาสตร์
  ศรจช๕๑๑ : ความรู้พื้นฐานทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไป 1
  ศรจช๕๑๕ : การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ที่ซับซ้อน 4
  ศรจช๕๒๓ : ความรู้พื้นฐานทางจิตเวชผู้สูงวัย 2
  ศรจช๕๒๖ : กลุ่มบำบัดทางจิตเวชศาสตร์ 2
  ศรจช๕๒๗ : จิตเวชศาสตร์รับปรึกษา 2
  ศรจช๕๒๘ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 3
     วิชาเอกนิติเวชศาสตร์
  ศรนต๕๒๘ : ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายการแพทย์ 2
  ศรนต๕๓๐ : นิติเวชคลินิกประยุกต์ 2
  ศรนต๕๔๑ : ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2
  ศรนต๕๔๒ : การวิจัยทางนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ 2
  ศรนต๕๔๓ : สัมมนาทางนิติเวชศาสตร์ 2
     วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค
  ศรพย๕๓๘ : พยาธิวิทยาระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี 2
  ศรพย๕๓๙ : พยาธิวิทยาโรคไต 2
  ศรพย๕๔๐ : พยาธิวิทยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย 2
  ศรพย๕๔๑ : การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเต้านม 2
  ศรพย๕๔๒ : พยาธิวิทยาระบบประสาท 2
  ศรพย๕๔๓ : พยาธิวิทยาโรคปอด 2
  ศรพย๕๔๔ : โลหิตพยาธิวิทยา 2
  ศรพย๕๔๕ : พยาธิวิทยาโรคกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2
  ศรพย๕๔๖ : พยาธิวิทยาสูตินรีเวช 2
  ศรพย๕๔๗ : เซลล์วิทยา ๓ 2
  ศรพย๕๔๘ : ตจพยาธิวิทยา 2
     วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก
  ศรพค๕๑๘ : วิทยาเซรุ่มทางคลินิก 1
  ศรพค๕๑๙ : ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด ๒ 1
  ศรพค๕๒๐ : การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ 3
  ศรพค๕๒๑ : เคมีคลินิก ๒ 3
  ศรพค๕๒๒ : พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ๒ 2
     วิชาเอกรังสีวิทยา
  ศรรส๕๓๗ : ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีโพสิตรอน 3
  ศรรส๕๔๔ : ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ 2
  ศรรส๕๔๕ : ภาพวินิจฉัยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
  ศรรส๕๖๐ : ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของหัวใจและหลอดเลือดสำหรับขั้นต้น 1
  ศรรส๕๖๑ : ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้องสำหรับขั้นต้น 2
  ศรรส๕๖๒ : ภาพวินิจฉัยของเต้านม 1
  ศรรส๕๖๓ : การแปลผลภาพรังสีทรวงอกสำหรับขั้นต้น 1
  ศรรส๕๖๔ : ภาพวินิจฉัยของศีรษะและลำคอ 1
  ศรรส๕๖๖ : ภาพวินิจฉัยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับระดับต้นชั้นสูง 1
  ศรรส๕๖๗ : ภาพวินิจฉัยของระบบประสาทและกระดูกสันหลัง 1
  ศรรส๕๖๙ : รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 1
  ศรรส๕๗๒ : รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว 1
  ศรรส๕๗๓ : ทักษะทางคลินิคด้านเทคนิคทางรังสีรักษา 3
     วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
  ศรวส๕๒๕ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงสำหรับการผ่าตัดสูติ-นรีเวช 2
  ศรวส๕๒๖ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับ หู คอ จมูก 2
  ศรวส๕๒๗ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงสำหรับการผ่าตัดช่องท้อง 2
  ศรวส๕๒๘ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงสำหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อ 2
  ศรวส๕๒๙ : เวชบำบัดวิกฤต ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดขั้นสูง 2
  ศรวส๕๓๐ : การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานสำหรับผ่าตัดหัวใจและทรวงอก 2
  ศรวส๕๔๗ : การดูแลผู้ป่วยปวดเรื้อรังทางคลินิก 2
  ศรวส๕๔๘ : การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัดและผู้ป่วยอุบัติเหตุ 2
  ศรวส๕๔๙ : การประเมินและเตรียมผู้ป่วยชนิดซับซ้อนก่อน การระงับความรู้สึก 2
  ศรวส๕๕๐ : การระงับปวดเฉียบพลัน 2
     วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  ศรวฟ๕๑๘ : ไฟฟ้าวินิจฉัยขั้นสูง 4
  ศรวฟ๕๑๙ : การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่ซับซ้อน 4
  ศรวฟ๕๒๐ : หัตถการชั้นสูงทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 3
     วิชาเอกศัลยศาสตร์
  ศรศศ๕๒๐ : ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก 2
  ศรศศ๕๒๑ : เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๒ : หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๓ : หัตถการที่จำเป็นทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๔ : ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานสำหรับศัลยแพทย์ 2
  ศรศศ๕๓๑ : กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน 2
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  ศรอธ๕๐๙ : วิทยาศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ทางคลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 4
  ศรอธ๕๑๒ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ขั้นพื้นฐาน 3
     วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  ศรสต๕๕๒ : การผ่าตัดขั้นสูงทางนรีเวชวิทยา 3
  ศรสต๕๖๑ : การผ่าตัดเล็กทางนรีเวช 2
  ศรสต๕๖๒ : ต่อมไร้ท่อทางนรีเวชและวัยทอง 1
  ศรสต๕๖๓ : วางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด 1
  ศรสต๕๖๔ : โรคติดเชื้อระบบสืบพันธุ์สตรี 1
  ศรสต๕๖๕ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 3
     วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  ศรสน๕๕๒ : การดูแลผู้ป่วยในทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 2
  ศรสน๕๙๔ : นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ขั้นสูง 3
  ศรสน๕๙๕ : โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยาขั้นสูง 3
  ศรสน๕๙๖ : วิทยากล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอขั้นสูง 3
     วิชาเอกอายุรศาสตร์
  ศรอย๕๒๖ : โรคข้อและรูมาติสซั่ม 1
  ศรอย๕๒๗ : โรคระบบทางเดินอาหาร 1
  ศรอย๕๒๘ : โรคระบบโลหิตวิทยา 1
  ศรอย๕๒๙ : ความดันโลหิตสูง 1
  ศรอย๕๓๐ : โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา 1
  ศรอย๕๓๑ : โรควักกะวิทยา 1
  ศรอย๕๓๒ : โรคระบบประสาท 1
  ศรอย๕๓๓ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 1
  ศรอย๕๓๔ : เวชพันธุศาสตร์ 1
  ศรอย๕๓๕ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 1
  ศรอย๕๓๖ : โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม 2
  ศรอย๕๓๗ : หทัยวิทยา 1
  ศรอย๕๓๘ : โรคระบบการหายใจ 1
  ศรอย๕๓๙ : โภชนาการคลินิก 1
     วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  ศรวฉ๕๑๐ : หัตถการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3
  ศรวฉ๕๑๒ : การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงในผู้ป่วยฉุกเฉิน 2
  ศรวฉ๕๑๗ : การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล 2
  ศรวฉ๕๑๘ : การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางพิษวิทยา 3
     วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์
  ศรศศ๕๒๐ : ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก 2
  ศรศศ๕๒๒ : หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๓ : หัตถการที่จำเป็นทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๔ : ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานสำหรับศัลยแพทย์ 2
  ศรศศ๕๓๑ : กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน 2
  ศรศศ๕๓๖ : ความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างสตรี ระบบประสาท ควบคุมทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และทักษะการตรวจปัสสาวะพลศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๓๗ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 2
     วิชาเอกตจวิทยา
  ศรอย๕๑๔ : จิตเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับอายุรศาสตร์ 1
  ศรอย๕๒๑ : สัมมนาทางเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป 4
  ศรอย๕๒๔ : เวชบำบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
  ศรอย๕๒๕ : เวชบำบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ 1
  ศรอย๕๔๐ : เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต 3
     วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์
  ศรศศ๕๒๐ : ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก 2
  ศรศศ๕๒๒ : หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๓ : หัตถการที่จำเป็นทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๔ : ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานสำหรับศัลยแพทย์ 2
  ศรศศ๕๓๑ : กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน 2
     วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  ศรศศ๕๒๒ : หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๓ : หัตถการที่จำเป็นทางศัลยศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๒๔ : ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานสำหรับศัลยแพทย์ 2
  ศรศศ๕๓๑ : กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน 2
  ศรศศ๕๓๖ : ความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างสตรี ระบบประสาท ควบคุมทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และทักษะการตรวจปัสสาวะพลศาสตร์ 2
  ศรศศ๕๓๗ : ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 2
     วิชาเลือกส่วนกลาง (อย่างน้อย ๑ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต)
  ศรคร๕๒๓ : การบริหารทางการแพทย์ 1
  ศรคร๕๒๗ : การสื่อสารและสารสนเทศทางการแพทย์ 1
  ศรคร๕๒๘ : ความปลอดภัยของผู้ป่วย 1
  ศรคร๕๒๙ : การสอนที่มีประสิทธิภาพในชั้นคลินิก 1
  ศรคร๕๓๐ : การแพทย์ผสมผสาน 1
  ศรคร๕๓๑ : พื้นฐานโภชนศาสตร์คลินิก 1

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่