ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สรีรวิทยาการแพทย์)

จุดเด่นของหลักสูตร

The program has emphasized on physiological researches which can be applied to medical sciences.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
สำหรับผู้จบปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา สาขาสรีรวิทยาการแพทย์
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่น ๆ
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 54            หน่วยกิต
แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 17            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาการแพทย์ในระดับอุดมศึกษา
- นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- นักวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรสร๖๐๑ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการแพทย์ ๑ 1
ศรสร๖๐๒ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการแพทย์ ๒ 1
ศรสร๖๐๙ : ทักษะขั้นสูงในการวิจัยสรีรวิทยาการแพทย์ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรสร๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
ศรสร๕๐๙ : สรีรวิทยาทางการแพทย์ ๑ 3
ศรสร๕๑๐ : สรีรวิทยาทางการแพทย์ ๒ 3
ศรสร๕๒๒ : หลักของการทดลองทางสรีรวิทยา 2
ศรสร๖๐๑ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการแพทย์ ๑ 1
ศรสร๖๐๒ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการแพทย์ ๒ 1
ศรสร๖๐๘ : สรีรวิทยาการแพทย์ร่วมสมัย 2
ศรสร๖๐๙ : ทักษะขั้นสูงในการวิจัยสรีรวิทยาการแพทย์ 2
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
ศรสร๕๐๙ : สรีรวิทยาทางการแพทย์ ๑ 3
ศรสร๕๑๐ : สรีรวิทยาทางการแพทย์ ๒ 3
ศรสร๕๒๒ : หลักของการทดลองทางสรีรวิทยา 2
ศรสร๖๐๑ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการแพทย์ ๑ 1
ศรสร๖๐๒ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการแพทย์ ๒ 1
ศรสร๖๐๘ : สรีรวิทยาการแพทย์ร่วมสมัย 2
ศรสร๖๐๙ : ทักษะขั้นสูงในการวิจัยสรีรวิทยาการแพทย์ 2
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา หรือสรีรวิทยาการแพทย์
ศรสร๖๐๑ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการแพทย์ ๑ 1
ศรสร๖๐๒ : สัมมนาทางสรีรวิทยาการแพทย์ ๒ 1
ศรสร๖๐๘ : สรีรวิทยาการแพทย์ร่วมสมัย 2
ศรสร๖๐๙ : ทักษะขั้นสูงในการวิจัยสรีรวิทยาการแพทย์ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรกอ๕๐๗ : สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 3
ศรกอ๕๐๘ : สรีรวิทยาประยุกต์ของการออกกำลังกาย 3
ศรชค๖๐๓ : ชีวเคมีของโรค 2
ศรปส๕๐๑ : ประสาทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐาน 4
ศรวภ๕๐๑ : วิทยาภูมิคุ้มกัน 2
ศรวภ๖๑๘ : เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 3
ศรสร๕๑๘ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางสรีรวิทยาการแพทย์และชีวฟิสิกส์ 2
ศรสร๕๑๙ : แบบอย่างการเรียนรู้และการเรียนรู้อาศัยสมอง 2
ศรสร๕๒๑ : ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา 2
ศรสร๕๒๗ : วิธีปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุล 2
ศรสร๕๕๒ : สรีรวิทยามนุษย์ประยุกต์ 2
ศรสร๖๐๓ : ประสาทวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรม 2
ศรสร๖๐๔ : สรีรวิทยาของช่องไอออน 2
ศรสร๖๐๖ : สรีรวิทยาระบบหายใจขั้นสูง 2
ศรสร๖๐๗ : พยาธิสรีรวิทยาระดับเซลล์ 2
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรกอ๕๐๗ : สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 3
ศรกอ๕๐๘ : สรีรวิทยาประยุกต์ของการออกกำลังกาย 3
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
ศรชค๖๐๓ : ชีวเคมีของโรค 2
ศรปส๕๐๑ : ประสาทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐาน 4
ศรวภ๕๐๑ : วิทยาภูมิคุ้มกัน 2
ศรวภ๖๑๘ : เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 3
ศรสร๕๑๘ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางสรีรวิทยาการแพทย์และชีวฟิสิกส์ 2
ศรสร๕๑๙ : แบบอย่างการเรียนรู้และการเรียนรู้อาศัยสมอง 2
ศรสร๕๒๑ : ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา 2
ศรสร๕๒๗ : วิธีปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุล 2
ศรสร๕๕๒ : สรีรวิทยามนุษย์ประยุกต์ 2
ศรสร๖๐๓ : ประสาทวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรม 2
ศรสร๖๐๔ : สรีรวิทยาของช่องไอออน 2
ศรสร๖๐๖ : สรีรวิทยาระบบหายใจขั้นสูง 2
ศรสร๖๐๗ : พยาธิสรีรวิทยาระดับเซลล์ 2
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา หรือสรีรวิทยาการแพทย์
ศรกอ๕๐๗ : สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 3
ศรกอ๕๐๘ : สรีรวิทยาประยุกต์ของการออกกำลังกาย 3
ศรชค๖๐๓ : ชีวเคมีของโรค 2
ศรปส๕๐๑ : ประสาทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐาน 4
ศรวภ๕๐๑ : วิทยาภูมิคุ้มกัน 2
ศรวภ๖๑๘ : เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 3
ศรสร๕๑๘ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางสรีรวิทยาการแพทย์และชีวฟิสิกส์ 2
ศรสร๕๑๙ : แบบอย่างการเรียนรู้และการเรียนรู้อาศัยสมอง 2
ศรสร๕๒๑ : ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา 2
ศรสร๕๒๗ : วิธีปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุล 2
ศรสร๕๕๒ : สรีรวิทยามนุษย์ประยุกต์ 2
ศรสร๖๐๓ : ประสาทวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรม 2
ศรสร๖๐๔ : สรีรวิทยาของช่องไอออน 2
ศรสร๖๐๖ : สรีรวิทยาระบบหายใจขั้นสูง 2
ศรสร๖๐๗ : พยาธิสรีรวิทยาระดับเซลล์ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรสร๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
ศรสร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา หรือสรีรวิทยาการแพทย์
ศรสร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ นราวุฒิ ภาคาพรต   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ เบญจมาศ ช่วยชู
 3. รองศาสตราจารย์ สุวัฒณี คุปติวุฒิ
 4. รองศาสตราจารย์ ฉันทชา สิทธิจรูญ
 5. รองศาสตราจารย์ ปณภัฏ เอื้อวิทยา
 6. รองศาสตราจารย์ วัฒนา วัฒนาภา
 7. รองศาสตราจารย์ สรชัย ศรีสุมะ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพล เทพชุม
 9. รองศาสตราจารย์ เรวิกา ไชยโกมินทร์
 10. รองศาสตราจารย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
 11. ศาสตราจารย์ เพทาย เย็นจิตโสมนัส
 12. รองศาสตราจารย์ เอกราช เกตวัลห์
 13. รองศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์
 14. รองศาสตราจารย์ ปีติ ธุวจิตต์
 15. รองศาสตราจารย์ พรจิรา ปริวัชรากุล
 16. รองศาสตราจารย์ ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
 17. รองศาสตราจารย์ สมสิญจน์ เพ็ชรยิ้ม
 18. รองศาสตราจารย์ ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
 19. รองศาสตราจารย์ ยงชัย นิละนนท์
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี วนสุนทรวงศ์
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพจน์ เปรมโยธิน
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุคนธา งามประมวญ
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุทิตา จุลกิ่ง
 25. อาจารย์ ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง
 26. อาจารย์ ทักษอร กิตติภัสสร
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร จิตประไพกุลศาล