ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เภสัชวิทยา)

วิชาเอก

 • วิชาเอกเภสัชวิทยาทางการแพทย์
 • วิชาเอกเภสัชวิทยาเชิงระบบ
 • จุดเด่นของหลักสูตร


  - The research environment in the department provide an opportunity for graduate student to conduct corresponding basic and clinical research.
  - Student will be trained to understanding question physiology and pathologic condition of diseases.
  - The facilities of the Department of Pharmacology and the core facilities of the Faculty of Medicine provide state of the art research in students for biomedical science.
  - A recently implemented program in new drug development provides a huge resource of biomedicines with accompanying clinical training opportunity. This is a collaborating project with EU which will be the first program in Asean community.

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 3            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ(ตามวิชาเอก) 14            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวม ไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทางด้านเภสัชวิทยา
  - งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูลที่อาศัยการคำนวณด้วยเทคนิคเชิงระบบ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกเภสัชวิทยาทางการแพทย์
  ศรภส๕๐๒ : สัมมนาเภสัชวิทยา 2
  ศรภส๕๐๖ : เภสัชวิทยาการแพทย์ ๑ 3
  ศรภส๕๐๗ : เภสัชวิทยาการแพทย์ ๒ 3
  ศรภส๖๐๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชวิทยา 3
  ศรภส๖๐๖ : หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชวิทยา 3
     วิชาเอกเภสัชวิทยาเชิงระบบ
  ศรภส๕๐๒ : สัมมนาเภสัชวิทยา 2
  ศรภส๕๐๘ : หลักการทางเภสัชวิทยาเชิงระบบ 3
  ศรภส๕๐๙ : เทคนิคการคำนวณทางเภสัชวิทยาเชิงระบบ 3
  ศรภส๖๐๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชวิทยา 3
  ศรภส๖๐๖ : หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชวิทยา 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  ทสคพ๕๐๓ : การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3
  ทสคพ๖๒๘ : เหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้ 3
  ทสคพ๖๕๔ : การคำนวณแบบขนาน 3
  วศชพ๕๑๘ : คณิตศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการวิจัย 3
  วศชพ๕๕๑ : วิธีคำนวณสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
  วศชพ๖๑๖ : วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด 3
  วศชพ๖๒๓ : การรู้จำรูปแบบ 3
  วศชพ๖๓๑ : การนำส่งยาขั้นสูง 3
  ศรจว๖๑๑ : เทคนิคระดับโมเลกุลด้านจุลชีววิทยาการแพทย์ 3
  ศรชค๖๐๔ : สถิติสำหรับพันธุศาสตร์ 1
  ศรภส๕๑๐ : การวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับมะเร็ง 3
  ศรวภ๖๑๘ : เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  ศรภส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  อาจารย์ประจำหลักสูตร