ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เภสัชวิทยา)

วิชาเอก

 • วิชาเอกเภสัชวิทยาทางการแพทย์
 • วิชาเอกเภสัชวิทยาเชิงระบบ
 • จุดเด่นของหลักสูตร


  - The research environment in the department provide an opportunity for graduate student to conduct corresponding basic and clinical research.
  - Student will be trained to understanding question physiology and pathologic condition of diseases.
  - The facilities of the Department of Pharmacology and the core facilities of the Faculty of Medicine provide state of the art research in students for biomedical science.
  - A recently implemented program in new drug development provides a huge resource of biomedicines with accompanying clinical training opportunity. This is a collaborating project with EU which will be the first program in Asean community.
  - The Ph.D. candidates will be trained to raise logical research questions and conduct matching approaches to their working hypothesis.

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  								  
  							 แบบ ๑ ทำวิทยานิพนธ์
  ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เภสัชวิทยา พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี เคมี
   เทคนิคการแพทย์ พันธุวิศวกรรม วิศวกรรมชีวภาพ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์) ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาทั้งใน
  ประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง โดยได้แต้มระดับ
  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ
  ๒. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี เคมี
   เทคนิคการแพทย์ พันธุวิศวกรรม วิศวกรรมชีวภาพ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
  จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การ
  รับรอง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ
  ๓. มีผลสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๔. มีประสบการณ์การทำวิจัยในฐานะเป็นผู้วิจัยหลัก(Principle investigator) หรือผู้วิจัยร่วม
  (Co-investigator) มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยแสดงหลักฐานบทคความวิจัย
  (Research articles) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีระบบประเมินบทความ
  โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก(international peer-reviewed journal) หรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการอื่นๆ 
  ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า
  ๑ เรื่อง ภายในระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ต้องไม่เป็นบทความวิจัยที่ใช้ในการขอสำเร็จการศึกษา เพื่อรับ
  ปริญญาระดับใดระดับหนึ่งจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  ๕. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
  คัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  
  
  แบบ ๒ ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
  ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เภสัชวิทยา พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี เคมี
  เทคนิคการแพทย์ พันธุวิศวกรรม วิศวกรรมชีวภาพ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์) ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  แพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาทั้งใน
  ประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง โดยได้แต้มระดับ
  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ
  ๒. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี เคมี
  เทคนิคการแพทย์ พันธุวิศวกรรม วิศวกรรมชีวภาพ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
  จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ให้การรับรอง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ
  ๓. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
  คัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
  							 
  							 

  โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๑
  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท           
  วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี           
  วิทยานิพนธ์ 72            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
  แบบ ๒
  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท           
  หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี           
  หมวดวิชาแกน 3            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงทางด้านเภสัชวิทยา
  - นักวิชาการที่สามารถถ่ายทอดความรู้พร้อมสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเภสัชวิทยาทางการแพทย์ และเภสัชวิทยาเชิงระบบได้
  - งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่อาศัยการคำนวณด้วยเทคนิค เชิงระบบ ขั้นสูงและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 1

  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
     แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
  ศรภส๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48
     แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  ศรภส๘๙๙ : วิทยานิพนธ์ 72

  แบบ 2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
     สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
  ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
     วิชาเอกเภสัชวิทยาทางการแพทย์
  ศรภส๖๐๓ : การพัฒนายาใหม่ ๑ 3
  ศรภส๖๐๔ : การพัฒนายาใหม่ ๒ 3
     วิชาเอกเภสัชวิทยาเชิงระบบ
  ศรภส๖๐๓ : การพัฒนายาใหม่ ๑ 3
  ศรภส๖๐๔ : การพัฒนายาใหม่ ๒ 3
     แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
     วิชาเอกเภสัชวิทยาทางการแพทย์
  ศรภส๕๐๒ : สัมมนาเภสัชวิทยา 2
  ศรภส๕๐๖ : เภสัชวิทยาการแพทย์ ๑ 3
  ศรภส๕๐๗ : เภสัชวิทยาการแพทย์ ๒ 3
  ศรภส๖๐๓ : การพัฒนายาใหม่ ๑ 3
  ศรภส๖๐๔ : การพัฒนายาใหม่ ๒ 3
     วิชาเอกเภสัชวิทยาเชิงระบบ
  ศรภส๕๐๒ : สัมมนาเภสัชวิทยา 2
  ศรภส๕๐๘ : หลักการทางเภสัชวิทยาเชิงระบบ 3
  ศรภส๕๐๙ : เทคนิคการคำนวณทางเภสัชวิทยาเชิงระบบ 3
  ศรภส๖๐๓ : การพัฒนายาใหม่ ๑ 3
  ศรภส๖๐๔ : การพัฒนายาใหม่ ๒ 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  ทสคพ๕๐๓ : การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3
  ทสคพ๖๒๘ : เหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้ 3
  ทสคพ๖๕๔ : การคำนวณแบบขนาน 3
  วศชพ๕๑๘ : คณิตศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการวิจัย 3
  วศชพ๕๕๑ : วิธีคำนวณสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3
  วศชพ๖๑๖ : วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด 3
  วศชพ๖๒๓ : การรู้จำรูปแบบ 3
  วศชพ๖๓๑ : การนำส่งยาขั้นสูง 3
  ศรจว๖๑๑ : เทคนิคระดับโมเลกุลด้านจุลชีววิทยาการแพทย์ 3
  ศรชค๖๐๔ : สถิติสำหรับพันธุศาสตร์ 1
  ศรภส๕๑๐ : การวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับมะเร็ง 3
  ศรวภ๖๑๘ : เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
     แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
  ศรภส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
     แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  ศรภส๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48