ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล)

จุดเด่นของหลักสูตร


- Molecular technology research of Thailand's most concerned infectious diseases, emerging infectious diseases and antimicrobial resistance
- Every graduate from the program are proficient to work in field of medical sciences and are in high demand in the job market.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิทยาศาสตร์นักวิจัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาการแพทย์ในการ ปฏิบัติงาน
- ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการ หรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาลหรือสถาบันวิจัย
- อาชีพอื่นๆ ที่ต้องใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยา เช่น นักวิเคราะห์โครงงานวิจัย

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรจว๕๐๑ : หลักวิทยาแบคทีเรียและราทางการแพทย์ 2
ศรจว๕๐๒ : หลักวิทยาไวรัสทางการแพทย์ 1
ศรจว๕๐๓ : จุลชีพก่อโรค 1
ศรจว๖๐๗ : จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง 3
ศรจว๖๑๑ : เทคนิคระดับโมเลกุลด้านจุลชีววิทยาการแพทย์ 3
ศรจว๖๘๙ : สัมมนาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และโมเลกุล 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
ศรคร๕๐๓ : ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวการแพทย์ 2
ศรคร๕๐๕ : สถิติสำหรับชีวการแพทย์ 2
ศรจว๕๐๔ : ระเบียบวิธีวิจัยในจุลชีววิทยาวินิจฉัย 1
ศรจว๕๑๐ : พยาธิกำเนิดของโรคติดเชื้อ 2
ศรจว๖๐๙ : จุลชีววิทยาวินิจฉัยขั้นสูง 3
ศรจว๖๑๖ : จุลชีววิทยาวินิจฉัย 3
ศรจว๖๒๐ : จุลชีววิทยาวินิจฉัยทางโมเลกุล 2
ศรจว๖๒๑ : ความสัมพันธ์ทางคลินิกทางจุลชีววิทยาวินิจฉัย 3
ศรวภ๕๐๑ : วิทยาภูมิคุ้มกัน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรจว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล