ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาคลินิก)

จุดเด่นของหลักสูตร

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรมีศักยภาพสูง เป็นที่ต้องการของหน่วยงานสุขภาพจิตทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักจิตวิทยาคลินิกให้บริการด้านสุขภาพจิตในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
- นักวิชาการด้านจิตวิทยาในสังกัดหน่วยงานด้านสุขภาพจิตทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิจัยด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมศาสตร์
- บุคลากรด้านสุขภาพจิต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านสุขภาพจิต เป็นต้น

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรจค๖๐๑ : พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษย์ 2
ศรจค๖๐๔ : จิตบำบัด 3
ศรจค๖๐๗ : จิตพยาธิสภาพขั้นสูง 2
ศรจค๖๑๐ : การตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิกขั้นสูงสำหรับเด็ก 2
ศรจค๖๑๑ : การตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิกขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ 2
ศรจค๖๓๖ : จริยธรรมวิชาชีพ 2
ศรจค๖๔๑ : สัมมนาด้านจิตวิทยาคลินิก 2
ศรจค๖๔๔ : การฝึกงานขั้นพื้นฐาน 3
ศรจค๖๔๕ : การฝึกงานขั้นสูง 3
ศรจค๖๔๘ : สถิติและการวิจัยทางจิตวิทยา 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรจค๖๑๖ : สุขภาพจิตชุมชนขั้นสูง 2
ศรจค๖๓๑ : จิตวิทยาการศึกษาขั้นสูง 2
ศรจค๖๔๖ : การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 3
ศรจค๖๔๗ : จิตวิทยาเกี่ยวกับการเสพติด 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรจค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล