ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาคลินิก)

จุดเด่นของหลักสูตร

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรมีศักยภาพสูง เป็นที่ต้องการของหน่วยงานสุขภาพจิตทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักจิตวิทยาคลินิกให้บริการด้านสุขภาพจิตในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
- นักวิชาการด้านจิตวิทยาในสังกัดหน่วยงานด้านสุขภาพจิตทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิจัยด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมศาสตร์
- บุคลากรด้านสุขภาพจิต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านสุขภาพจิต เป็นต้น

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรจค๖๐๑ : พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษย์ 2
ศรจค๖๐๔ : จิตบำบัด 3
ศรจค๖๐๗ : จิตพยาธิสภาพขั้นสูง 2
ศรจค๖๑๐ : การตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิกขั้นสูงสำหรับเด็ก 2
ศรจค๖๑๑ : การตรวจประเมินทางจิตวิทยาคลินิกขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ 2
ศรจค๖๓๖ : จริยธรรมวิชาชีพ 2
ศรจค๖๔๑ : สัมมนาด้านจิตวิทยาคลินิก 2
ศรจค๖๔๔ : การฝึกงานขั้นพื้นฐาน 3
ศรจค๖๔๕ : การฝึกงานขั้นสูง 3
ศรจค๖๔๘ : สถิติและการวิจัยทางจิตวิทยา 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรจค๖๑๖ : สุขภาพจิตชุมชนขั้นสูง 2
ศรจค๖๓๑ : จิตวิทยาการศึกษาขั้นสูง 2
ศรจค๖๔๖ : การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 3
ศรจค๖๔๗ : จิตวิทยาเกี่ยวกับการเสพติด 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรจค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนยศ สุมาลย์โรจน์   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ สุดสบาย จุลกทัพพะ
 3. รองศาสตราจารย์ กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรภัทร รัตอาภา
 5. รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ เจริญศักดิ์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลเนตร วรรณเสวก
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฑิฆัมพร หอสิริ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภโชค สิงหกันต์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินัดดา ปัญญาภาส
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชพล อ่วมประดิษฐ์
 11. รองศาสตราจารย์ เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลพร วรรณฤทธิ์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปเนต ผู้กฤตยาคามี

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล