ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(กายวิภาคศาสตร์)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ ทั้งด้านประสาทกายวิภาคศาสตร์ และทางด้าน กายวิภาคศาสตร์อย่างสูงและละเอียดขึ้น ประกอบการวิจัยทางด้านบูรณาการกายวิภาคศาสตร์ด้วยศีลธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								  
							 ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทย์ทันตแพทย์แพทย์พยาบาล กายภาพบําบัด 
กิจกรรมบําบัด รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์สัตววิทยา แพทย์แผนไทย ชีววิทยา และสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รบการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้ปฏิบัติงานและผู้ชำนาญทางด้านกายวิภาคศาสตร์
- นักวิจัยทางด้านกายวิภาคศาสตร์

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
ศรกว๕๐๒ : กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรกว๕๐๓ : วิทยาเอมบริโอ 1
ศรกว๕๐๔ : ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 3
ศรกว๕๐๙ : สัมมนาทางกายวิภาคศาสตร์ 1
ศรกว๕๑๐ : จุลกายวิภาคศาสตร์ 3
ศรกว๖๐๑ : มหกายวิภาคศาสตร์ ๑ 5
ศรกว๖๐๒ : มหกายวิภาคศาสตร์ ๒ 5
ศรสว๕๐๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรกว๕๐๖ : พันธุศาสตร์มนุษย์ 2
ศรกว๕๐๗ : ไมโครเทคนิค 2
ศรกว๕๐๘ : กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของร่างกายมนุษย์สำหรับสื่อทางการแพทย์ 3
ศรกว๕๑๒ : พันธุศาสตร์มนุษย์และชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล 2
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
ศรสว๕๐๑ : สถิติ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรกว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัสรา ลานเหลือ   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ จันทิมา รุ่งเรืองชัย
 3. รองศาสตราจารย์ ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
 4. ศาสตราจารย์ อาภรณ์ จันท์จารุณี
 5. รองศาสตราจารย์ ขจี ปิลกศิริ
 6. รองศาสตราจารย์ ศิรินุช ศรีเจริญเวช
 7. รองศาสตราจารย์ สุพิน ชมภูพงษ์
 8. รองศาสตราจารย์ สิทธา ปิยสีลกุล
 9. รองศาสตราจารย์ ยาดาฤดี วิรวุฒิ
 10. รองศาสตราจารย์ วาสนา ผลากรกุล
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
 12. อาจารย์ อภิชญา นิยมจันทร์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจพร พานิชเจริญ
 14. รองศาสตราจารย์ จิรภา เจตน์สว่าง
 15. อาจารย์ เมธี องค์ศิริพร
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัญวรรณ รุ่งโรจน์
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต
 18. อาจารย์ ประภาพร ธรรมธาราณา
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุทิตา จุลกิ่ง
 20. อาจารย์ วรรณา ทองนพคุณ
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์
 22. อาจารย์ ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา
 23. อาจารย์ อนุช ดุรงค์พันธุ์
 24. รองศาสตราจารย์ สรชัย ศรีสุมะ