ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาภูมิคุ้มกัน)

จุดเด่นของหลักสูตร


- Two Senior Research Scholars from Thailand Research Fund
- Immunology and Molecular Biology in Medicine

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ทางวิทยาภูมิคุ้มกันรวมทั้งศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถประกอบ อาชีพในตำแหน่งต่างๆ เช่น


- นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยในสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาหรือโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน
- ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรวภ๕๐๑ : วิทยาภูมิคุ้มกัน 2
ศรวภ๖๑๑ : วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล 2
ศรวภ๖๑๙ : สัมมนาวิทยาภูมิคุ้มกัน ๑ 2
ศรวภ๖๒๑ : เทคนิคทางซีโรโลยีและเซลล์ทางวิทยาภูมิคุ้มกัน 3
   * เลือกเรียนเพียง ๑ รายวิชาที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์และดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
ศรวภ๖๑๔ : ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ 2
ศรวภ๖๑๕ : ชีวเคมีโมเลกุลของมะเร็ง 1
ศรวภ๖๑๖ : วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิด 3
ศรวภ๖๑๗ : โฟลไซโตเมทรีขั้นสูง 2
ศรวภ๖๑๘ : เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรวภ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
 3. อาจารย์ วรรณา ทองนพคุณ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิวิทย์ ตันติแพทยางกูร
 5. ศาสตราจารย์ ชนันท์ อังศุธนสมบัติ
 6. ศาสตราจารย์ ธารารัชต์ ธารากุล
 7. ศาสตราจารย์ พรชัย โอเจริญรัตน์
 8. ศาสตราจารย์ เพทาย เย็นจิตโสมนัส
 9. ศาสตราจารย์ สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์
 10. รองศาสตราจารย์ ชนิตรา ธุวจิตต์
 11. รองศาสตราจารย์ ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา
 12. รองศาสตราจารย์ ณัฐวัฒน์ อ่อนลมูล
 13. รองศาสตราจารย์ ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
 14. รองศาสตราจารย์ นิทัศน์ สุขรุ่ง
 15. รองศาสตราจารย์ ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์
 16. รองศาสตราจารย์ ปัทมา เอกโพธิ์
 17. ศาสตราจารย์ วิปร วิประกษิต
 18. รองศาสตราจารย์ สง่า พัฒนากิจสกุล
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐ มาลัยนวล
 20. รองศาสตราจารย์ ปีติ ธุวจิตต์
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Gerd Katzenmeier
 22. อาจารย์ จุฑาธิป มงคลทรัพยา
 23. อาจารย์ ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา
 24. รองศาสตราจารย์ นรวรรธน์ พวงวรินทร์
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัญวรรณ รุ่งโรจน์
 26. อาจารย์ บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ
 27. อาจารย์ ปฏิมาพร วงษ์พรหมพิทักษ์
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุทิตา จุลกิ่ง
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธิจิต วัฒนพานิช
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติยาภรณ์ กัลยา
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต
 33. รองศาสตราจารย์ สิทธิ์ สาธรสุเมธี
 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา
 35. อาจารย์ ประภาพร ธรรมธาราณา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล