ผู้สนใจเข้าศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาภูมิคุ้มกัน)

จุดเด่นของหลักสูตร


- Two Senior Research Scholars from Thailand Research Fund
- Immunology and Molecular Biology in Medicine

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								  
							 ๑. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน โดยได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน หรือสาขาวิชาอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ
๓. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน และมีความประสงค์
จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก สามารถดำเนินการได้แต่จะต้องศึกษารายวิชาของหลัก
สูตรปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาบังคับในโครง
สร้างหลักสูตร และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๘๐ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทที่กำลังศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกที่
ประสงค์เข้าศึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
สำหรับผู้จบปริญญาโท           
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
สำหรับผู้จบปริญญาตรี           
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
สำหรับผู้จบปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 7            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิชาการ หรือนักวิจัยในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และ องค์กรอิสระ
- นักวิเคราะห์โครงการวิจัย

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรวภ๖๒๒ : การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาภูมิคุ้มกันต่อแหล่งทุน 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทจว๖๐๒ : วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
ศรวภ๖๑๑ : วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล 2
ศรวภ๖๑๔ : ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ 2
ศรวภ๖๑๕ : ชีวเคมีโมเลกุลของมะเร็ง 1
ศรวภ๖๑๖ : วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิด 3
ศรวภ๖๑๗ : โฟลไซโตเมทรีขั้นสูง 2
ศรวภ๖๑๘ : เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรวภ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทจว๖๐๒ : วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง 3
ศรวภ๕๐๑ : วิทยาภูมิคุ้มกัน 2
ศรวภ๖๑๑ : วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล 2
ศรวภ๖๒๐ : สัมมนาวิทยาภูมิคุ้มกัน ๒ 2
ศรวภ๖๒๑ : เทคนิคทางซีโรโลยีและเซลล์ทางวิทยาภูมิคุ้มกัน 3
   เลือกเรียนเพียง ๑ รายวิชา
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
ศรคร๕๐๑ : ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรวภ๖๒๐ : สัมมนาวิทยาภูมิคุ้มกัน ๒ 2
ศรวภ๖๒๒ : การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาภูมิคุ้มกันต่อแหล่งทุน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรวภ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
ศรวภ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ศาสตราจารย์ สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ชนันท์ อังศุธนสมบัติ
 3. ศาสตราจารย์ ธารารัชต์ ธารากุล
 4. ศาสตราจารย์ พรชัย โอเจริญรัตน์
 5. ศาสตราจารย์ เพทาย เย็นจิตโสมนัส
 6. ศาสตราจารย์ วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
 7. รองศาสตราจารย์ ชนิตรา ธุวจิตต์
 8. รองศาสตราจารย์ ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา
 9. รองศาสตราจารย์ ณัฐวัฒน์ อ่อนลมูล
 10. รองศาสตราจารย์ ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
 11. รองศาสตราจารย์ นิทัศน์ สุขรุ่ง
 12. รองศาสตราจารย์ ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์
 13. รองศาสตราจารย์ ปัทมา เอกโพธิ์
 14. ศาสตราจารย์ วิปร วิประกษิต
 15. รองศาสตราจารย์ สง่า พัฒนากิจสกุล
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐ มาลัยนวล
 17. รองศาสตราจารย์ ปีติ ธุวจิตต์
 18. อาจารย์ Gerd Katzenmeier
 19. อาจารย์ จุฑาธิป มงคลทรัพยา
 20. อาจารย์ ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา
 21. อาจารย์ นรวรรธน์ พวงวรินทร์
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัญวรรณ รุ่งโรจน์
 23. อาจารย์ บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ
 24. อาจารย์ ปฏิมาพร วงษ์พรหมพิทักษ์
 25. อาจารย์ มุทิตา จุลกิ่ง
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธิจิต วัฒนพานิช
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ
 28. อาจารย์ รัตติยาภรณ์ กัลยา
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน
 31. อาจารย์ วรรณา ทองนพคุณ
 32. อาจารย์ วิวิทย์ ตันติแพทยางกูร