ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
วรัญชัย พนานุรักษา

รักษาการหัวหน้างานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
ID 81


Image Description
นวพล ศรีวัฒนทรัพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ID 117


Image Description
วิไล ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ID 82


Image Description
ศันสนีย์ บุญนิธิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ID 236


Image Description
ทรายทอง เชื้อนุ่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ID 300


Image Description
พัช วงบุญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ID 382


Image Description
รัชพล โภคธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ID 389


Image Description
รางวัล กสานติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ID 423


Image Description
วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ID 337


Image Description
วรินทร์ นวกิจกนก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ID 171


Image Description
สุเมธ แก้วสุพัฒน์

นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
ID 263


Image Description
ทัศนีย์ ทองทวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ID 332


Image Description
ณัฐรดา ป๋อพริ้ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ID 21


Image Description
ชนะ ก้อนทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ID 80