ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานแผนและพัฒนา
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ทิวาลัย สุจินพรัหม

หัวหน้างานแผนและพัฒนา
ID 25


Image Description
ณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ID 297


Image Description
วีระชัย เขม้นงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ID 330


Image Description
อรรัตน์ ตั้งทองเพ็ชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ID 207


Image Description
อัจฉรา รอดพ้น

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
ID 29