ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานรับนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
วีรยา จยาวรรณ

รักษาการหัวหน้างานรับนักศึกษา
ID 257


Image Description
ธัญวลัย สิริไพโรจน์

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ID 33


Image Description
กรรณิการ์ แสงศรี

นักวิชาการศึกษา
ID 378


Image Description
ธวัชชัย วงษ์บุตรดา

นักวิชาการศึกษา
ID 96


Image Description
อำภา ศรีปัญญาวุฒิคุณ

นักวิชาการศึกษา
ID 190