ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
อมรรัตน์ ภู่นคร

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล


Image Description
วิษุวัต มหิทธิกร

นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
ทรงยศ จันทรกานต์

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
ประสาน เจริญเอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป