ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
วรรณา ช่วยรักษา

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
ID 111


หน่วยประชาสัมพันธ์
Image Description
ปาณิสรา ร้อยชิน

นักประชาสัมพันธ์(ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
ปราณี หนูสัมฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
พลยุทธ์ ปานจันทร์

นักประชาสัมพันธ์


หน่วยโสตทัศนศึกษา
Image Description
คำรณ ไพศาลพัฒนสกุล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
ชลญภัสส์ แสงเสน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
วิชาญ ภิรมย์บัว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
ทศพล อินทประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
พนิดา สร้อยสังวาลย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
Image Description
สุกัญญา รวมญาติ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ปวริศ เพชรจันทร์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ธนภัทร สิริไพโรจน์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
เนาวรัตน์ อิ่มใจ

นักวิเทศสัมพันธ์