ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานศูนย์ภาษา

โทรศัพท์ : 0 2441 4125

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ / การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ และตรวจ Abstract


Image Description
ศรีวรรณา ขวัญชุม

รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา


Image Description
ดร.ฐิตารีย์ บุญตันตราภิวัฒน์

อาจารย์


Image Description
ดร.เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์

อาจารย์


Image Description
วณฏ เงารังษี

ผู้ช่วยอาจารย์


Image Description
อรนุช สมประสิทธิ์

ผู้ช่วยอาจารย์


Image Description
Eri Buwono

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2


Image Description
Gina Masbad Nunez

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2


Image Description
Linn Minn Oo

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2


Image Description
ฑิฆัมพร เล้าเจริญ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ดำ ม้องเพอ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
วุฒิชัย ศรีบุญ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
สปันนา ศรีเวียง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
สุดคนึง สหะเดช

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
อาณัติ ปาลพันธุ์

นักวิชาการศึกษา


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่