ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานศูนย์ภาษา
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ฑิฆัมพร เล้าเจริญ

รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา
ID 304


Image Description
ผศ.ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ID 427


Image Description
พลัณณพัตถ์ ศิริวงศ์

ผู้ช่วยอาจารย์
ID 374


Image Description
วณฏ เงารังษี

ผู้ช่วยอาจารย์
ID 421


Image Description
ณัฐนิชา แดนมะตาม

นักวิชาการศึกษา
ID 97


Image Description
ศรีวรรณา ขวัญชุม

นักวิชาการศึกษา
ID 98


Image Description
อาณัติ ปาลพันธุ์

นักวิชาการศึกษา
ID 101


Image Description
Gina Masbad Nunez

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2
ID 373


Image Description
Jarah Gertrudes M. Espiritu

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2
ID 425


Image Description
Jason Edward Mc Cauley

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2
ID 426


Image Description
Van Khua Piang

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2
ID 383


Image Description
สุดคนึง สหะเดช

นักวิชาการเงินและบัญชี
ID 163


Image Description
พรทิพย์ นิสสะ

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ID 26


Image Description
สปันนา ศรีเวียง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ID 372