ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


Image Description
รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


Image Description
ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา


Image Description
ผศ.ธนดล ปริตรานันท์

รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง


Image Description
ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา


Image Description
อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์

รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล


Image Description
ผศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา


Image Description
รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ


Image Description
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล


Image Description
Dr. Aung Win Tun

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


Image Description
ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล


หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
Image Description
ศรีเรือน โกศัลวัฒน์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
จิราภรณ์ จีนสมุทร

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ


หน่วยทรัพยากรบุุคคลและพัฒนาองค์กร
Image Description
อมรรัตน์ ภู่นคร

นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
วิษุวัต มหิทธิกร

นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
กาญจนา กิ่งสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล


Image Description
ทรงยศ จันทรกานต์

นักวิชาการเงินและบัญชี