ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ID 231


Image Description
รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ID 350


Image Description
ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
ID 369


Image Description
ผศ.ธนดล ปริตรานันท์

รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง
ID 391


Image Description
ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา
ID 348


Image Description
อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์

รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ID 388


Image Description
รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ
ID 392


Image Description
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล
ID 424


Image Description
Dr. Aung Win Tun

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ID 384


Image Description
ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล
ID 349


หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
Image Description
ศรีเรือน โกศัลวัฒน์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
จิราภรณ์ จีนสมุทร

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ


หน่วยทรัพยากรบุุคคลและพัฒนาองค์กร
Image Description
อมรรัตน์ ภู่นคร

นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
วิษุวัต มหิทธิกร

นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
กาญจนา กิ่งสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล


Image Description
ทรงยศ จันทรกานต์

นักวิชาการเงินและบัญชี