ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ดุษฎี เขียวมีศรี

หัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา


Image Description
ภภัสสร บัญญาพานต์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ภูริวัฒน์ ภูริวัฒนกุล

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ราเมศ ทิพย์เนตรา

นักวิชาการศึกษา


Image Description
สุพจน์ ยี่ทอง

นักวิชาการศึกษา


Image Description
สุนันทา สระโพธิ์ทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


Image Description
กิติพงษ์ เกียรติอมรเวช

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
ภาษิตา จุลสำโรง

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
รุ่งฤดี ประคองทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
เพ็ญประภา เกิดช่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
ชนัญญา นิสีดา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร