ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ภูริวัฒน์ ภูริวัฒนกุล

นักวิชาการศึกษา
ID 294


Image Description
ราเมศ ทิพย์เนตรา

นักวิชาการศึกษา
ID 353


Image Description
สุพจน์ ยี่ทอง

นักวิชาการศึกษา
ID 301


Image Description
สุนันทา สระโพธิ์ทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ID 9


Image Description
เพ็ญประภา เกิดช่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ID 65


Image Description
ชนัญญา นิสีดา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ID 4