ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์

Image Description
วารุณี อัศวธัญญาสกุล

หัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์
ID 148


Image Description
ณัฐพล ชิตณรงค์

นักวิชาการศึกษา
ID 144


Image Description
ปิยะ เที่ยงดี

นักวิชาการเงินและบัญชี
ID 147


Image Description
ปุญชรัศมิ์ แทบทาม

นักวิชาการเงินและบัญชี
ID 143


Image Description
ยศกร ฉั่วรุ่งเรือง

นักวิชาการพัสดุ
ID 260


Image Description
นฐมล จักรเพ็ชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ID 160


Image Description
นิมิตร ปันธรรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ID 146