ผู้สนใจเข้าศึกษา เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ขวัญฤทัย ราชสีห์

หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล
ID 49


Image Description
สุวรรณี นพรัตน์ศิริ

นักวิชาการศึกษา
ID 170


Image Description
สมหมาย ธนรักศักดิ์

ช่างเทคนิค (ผู้ชำนาญงาน)
ID 71


Image Description
พัทธยา ถาวรสุทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ)
ID 63


Image Description
ประสาน เจริญเอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ID 59


Image Description
วิไลลักษณ์ สุขดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ID 69


Image Description
สุภาพร มั่นหรั่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ID 75


Image Description
อนันต์ สุวิมลเสถียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ID 77


Image Description
ทวีศักดิ์ แสงสุมโน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ID 54


Image Description
พิภพ เพ็ชรน้ำขาว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ID 64


Image Description
สุนทรี ปิ่นประชา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ID 52


Image Description
อ้อย ไชยมาตย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ID 340


Image Description
สายพิรุณ คุ่ยโล่

พนักงานธุรการ ระดับ ส2
ID 72


Image Description
เลอศักดิ์ ใจเลิศ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
ID 67


Image Description
ธนะพัฒน์ วสุสมบูรณ์ยศ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
ID 311


Image Description
ธรรมกร สุนทรวิภาต

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
ID 229


Image Description
นนทกาญน์ พึ่งไทย

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
ID 418


Image Description
อภิรุม ชุมสาย ณ อยุธยา

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
ID 370


Image Description
อุดม โพธิ์ประสิทธิ์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1
ID 283


Image Description
ธีระศักดิ์ เหมือนวงษ์ธรรม

คนสวน ระดับ บ1
ID 328


Image Description
พนมพร เลี้ยงรักษา

คนสวน ระดับ บ1
ID 61


Image Description
จำลอง ดำแดง

แม่บ้าน ระดับ บ2
ID 51


Image Description
สำเภา กรานจำนงค์

แม่บ้าน ระดับ บ2
ID 73


Image Description
ลำดวน ทองบุญ

แม่บ้าน ระดับ บ1
ID 336