ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานรับนักศึกษา และ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ :0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132 (วันและเวลาราชการ)
อีเมล : gradthai@mahidol.ac.th
Line official งานรับนักศึกษา
Line official งานรับนักศึกษา