บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นำโดย ดร. ดาเรศ ชูศรี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและบัณฑิตศึกษา เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา