บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย Hasanuddin University ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Hasanuddin University ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ในการนี้ Dr. Aung Win Tun ได้นำเสนอข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล และรายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากนั้นได้เจรจาความร่วมมือในอนาคต เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, Co-Degree Program, Soft Skills Exchange ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา