บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Student Exchange Organization ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Student Exchange Organization ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล