บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 19 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ. ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีพร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ มหา วิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมิหดล ศาลายา ประเด็นการแลกเปลี่ยนรู้ ด้าน Active Recruitment เช่น การประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักศึกษา ณ ประเทศเมียนมาร์ อินโดนิเซีย และเนปาล การดูแล การช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากนั้น คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ได้เยี่ยมชมส่วนงาน ต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่