นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการติดตามและประเมินผลยังที่ตั้งส่วนงาน (Site Visit) โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการติดตามและประเมินผลยังที่ตั้งส่วนงาน (Site Visit) โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมเสนอทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของส่วนงาน แสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ในรอบระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2563) ตลอดจนนำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป