นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Webinar 20.2 : The webinar for new international postgraduate students of the academic year 2020

Webinar 20.2 : The webinar for new international postgraduate students of the academic year 2020 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย Dr.Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการ Webinar 20.2 : The webinar for new international postgraduate students of the academic year 2020 ผ่านระบบ Webex Meetings เพื่อให้นักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับขั้นตอนการรายงานตัว การเตรียมตัวลงทะเบียน VISA สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา และการเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 150 คน