นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการมหิดลอาสาทำความดี ปีที่ 2

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการมหิดลอาสาทำความดี ปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and Management Skills) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ชุมชน ในเรื่องการแยกขยะสร้างรายได้ ธนาคารขยะ การคัดแยกขยะเปียก และถังดักไขมัน รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือและสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชนโดยรอบ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้น 3 ครั้ง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563, 8 มีนาคม 2563 และ 5 เมษายน 2563