นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2563 (New Generation Leaders 2020)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2563 (New Generation Leaders 2020) ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าใจถึงที่มา บทบาท หน้าที่ โครงสร้างองค์กร และลักษณะการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศรี ดาวฉาย ผศ.ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาฯ และนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก