นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

On-site Interview and Active Recruitment 2020 ณ ยอร์ค จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 27 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ On-site Interview and Active Recruitment 2020 ณ Estparc Hotel ยอร์ค จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์