นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างมีสไตล์ ด้วย Design thinking

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างมีสไตล์ ด้วย Design thinking ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ชวลิต ตระการประไพ นักวิเคราะห์และวางแผน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบหลักการของ Design process และเทคนิคการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตรงใจลูกค้า