นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ คณบดีพบชาวบัณฑิตวิทยาลัย "Meet the Dean"

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ คณบดีพบชาวบัณฑิตวิทยาลัย "Meet the Dean" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานด้านบัณฑิตศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2562 -2566