นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการให้ความรู้สำหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยลัย จัดโครงการให้ความรู้สำหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมในครั้งนี้มีประธาน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก