นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ "ต้นกล้า 2562"

วันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ "ต้นกล้า 2562" ณ โรงแรมเดอะฟอเรสโฮม บูติค รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skill ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and Management Skills) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรม "Walk Rally Team Building" กิจกรรม "กล้าสัมพันธ์" การแนะนำบทบาทหน้าที่ของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา การคัดเลือกคณะกรรมการสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจทำกิจกรรมกับสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ที่ตรงความต้องการและเหมาะสมของนักศึกษา