นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ 24 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ต้อนรับ ผศ.ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลการบริหารกิจการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะหัวหน้างานและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อศึกษาดูงาน รูปแบบการติดต่อประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย การประเมินบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล