นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : Stakeholder Engagement

วันที่ 21 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : Stakeholder Engagement ณ ห้องประชุม 408 ชั้น4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้อกำหนด ISO 90001:2015 และ AA 1000 ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และอาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ภายในการอบรมจัดให้มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ Stakeholder Engagement การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน (Stakeholder engagement for sustainability) และกิจกรรม Workshop การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณอุรศา ศรีบุญลือ วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ