นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ "อบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์" (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 10 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "อบรมเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์" (บรรยายภาษาไทย) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ รูปแบบการเขียนผลงาน ขั้นตอนการเขียนผลงาน วิธีการเขียนเสนอผลงาน และหลักการเสนอผลงาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเขียนผลงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด