นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

วันที่ 9 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon ประเทศเมียนมา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะ สถาบันและวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยศาสนศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมในครั้งนี้