นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ ประเทศกัมพูชา

วันที่ 26 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ Juliana Hotel Phnom Penh ประเทศกัมพูชา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันโภชนาการ เข้าร่วมในครั้งนี้