นักศึกษาปัจจุบัน ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาอังกฤษ)

วันที่ 20 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน" (บรรยายภาษาอังกฤษ) ภายใต้ทักษะการทำงานด้านวิจัย ( Research Skills ) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ภายในการอบรม จัดให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. แสงเทียน อยู่เถา จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล